I Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2006 foreslås det en økning av tilskuddet på kr 2 716 000. I tillegg foreslås det å gi Sørlandets Kunstmuseum en økning på kr 654 000 for neste år.
 

Før konsolideringsarbeidet kom i gang for fire år siden, fikk om lag 280 museer statlig driftstilskudd. I løpet av et par år har dette tallet blitt redusert til vel 90 konsoliderte enheter, og fra 2004 er statstilskuddet til alle disse blitt fordelt og utbetalt direkte fra staten.
De fleste av de drøyt 50 museene som er konsolidert i løpet av 2004, er fanget opp av institusjoner som var ført opp som egne konsoliderte enheter også i 2005. To enkeltinstitusjoner har utmerket seg spesielt ved at de det siste året har tatt opp i seg en stor gruppe av de museene som til nå har stått utenfor den konsoliderte strukturen. Dette gjelder Akershus fylkesmuseum og Vest-Agder-museet.
Departementet forventer at videre prosesser vil føre til ytterligere sammenslåing av institusjoner som i 2006 er oppført som egne konsoliderte enheter. Dette gjelder også prosesser som kan føre til at flere kunstmuseer inngår i en konsolidert struktur med andre typer museer. Den nåværende listen på 97 enheter på landsbasis bør fortsatt kunne reduseres en god del.
Det tilskuddsystemet som ble gjennomført fra 2004 med utgangspunkt i prinsippene i abm-meldingen og forslaget i kulturmeldingen, endrer ikke den situasjonen at fylkeskommunene har et grunnleggende og i mange tilfeller kommunene har et delansvar for finansieringen av museene. Forutsetningen vil normalt være at regionen skal dekke minst 40 pst. av det samlede offentlige driftstilskuddet.
For statens side vil det være aktuelt å gi øremerkede tilskudd for å ivareta særlige oppgaver uten motkrav om regional medvirkning. Tilsvarende vil også regionen uten statlig medfinansiering kunne etablere nye tiltak organisert innenfor rammen av en konsolidert enhet.
Det legges opp til nær kontakt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene i forvaltningen av museene.
Kilde: St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Det kongelige kultur- og kirkedepartement s. 100 – 105. (http://odin.dep.no/kkd/norsk/dok/statsbudsjett/2006/bn.html)

av Holbek, Rune, publisert 2. november 2005 | Skriv ut siden