Utdanningsdirektoratet har invitert fylkeskommunen til å uttale seg om søknader fra fem nye private friskoler som ønsker å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby 2065 ordinære elevplasser i videregående skole og 30 plasser for lærefag i skole. Tidligere i år har direktoratet godkjent at andre søkere kan etablere 720 friskoleplasser i Kristiansandsregionen. Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag behandlet de nye søknadene gjorde representantene det klart at når volumet på friskoleplasser blir så stort at det vil utgjøre 70 prosent av reelt elevtall i den videregående skolen i Kristiansandsregionen, da svekkes den fylkeskommunale styringsretten i så stor grad at det er nødvendig å vurdere konsekvensene før flere søknader godkjennes.
 

Hovedutvalget valgte å ikke vurdere søknadene fra de fem private skoleeierne enkeltvis. En ber om en snarlig tilbakemelding på de konsekvensvurderingene som etterlyses.
Hovedutvalgsrepresentantene mener det må vurderes hvordan private og tidligere godkjente friskoler virker inn på fylkeskommunenes fagtilbud og på arbeidet med helhetlig kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling for et bredspektret regionalt arbeidsliv. Stikkord i den sammenheng er forholdet mellom antall elever i yrkesfag og i studieforberedende fag. Denne sammenhengen er viktig for at både den enkelte elev og arbeidslivet skal få dekket sine behov. Det dreier seg om evnen både til å opprettholde en hensiktsmessig fagopplæring og til å kunne legge til rette for studieforberedende fag som et høyteknologisk kunnskapssamfunn trenger.
Det må også vurderes hvordan støtteordningene rundt den enkelte elev og lærling skal sikres. Fylkeskommunene har ansvar for rådgiving, oppfølgingstjeneste for å hindre frafall, Pedagogisk psykologisk tjeneste, spesialundervisning og eksamen for alle. Støttetiltakene er etablert nær den enkelte elev. Friskolene skal bruke samme tjeneste, men er uten den kontinuerlige nærheten til ansvarsutøvelsen.
Det pekes på at de økonomiske sidene ennå ikke er blitt nok belyst. Det gjelder de samfunnsøkonomiske sidene ved parallelltilbud for flere elever enn det som er det reele behovet. Siden fylkeskommunene har ansvar for at alle får opplæring, må det nødvendigvis legges opp til en del ledige plasser for elever som enten slutter eller mister plass i en friskole. Fylkeskommunenes og friskolenes økonomiske forutsetninger er fremdeles uklare.
De fem søkerne som nå ønsker å etablere friskoler i Kristiansandsregionen er:
-Oslo frisørskole Kristiansand AS: med totalt 70 plasser pluss 30 plasser for lærefag i skole i stedet for i bedrift
-Filadelfia Vennesla: med totalt 90 plasser
-Leersveen videregående skole: med totalt 105 plasser
-Akademiet videregående skole Kristiansand: med totalt 270 plasser
-Glørstad private videregående skole Kristiansand: med totalt 1530 plasser
Uttalelsen fra fylkeskommunen til Utdanningsdirektoratet vil bli endelig behandlet i fylkestinget 13. desember.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden