Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for å imøtekomme en søknad fra Vest-Agder Idrettskrets om et ekstraordinært tilskudd til utdanningstiltak innen barne- og ungdomsidretten med 330 000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune har i alle år støttet Vest-Agder Idrettskrets som det regionale administrasjonsleddet innen for idrettsbevegelsen. Tilskuddet har de siste par årene ligget på 905.000 kroner. Disse midlene brukes til to hovedformål - utdanning og drift av idrettskretsens administrasjon.


 

Norges Idrettsforbund, som er Vest-Agder Idrettskrets moderorganisasjon har nå vært gjennom en finansiell snuoperasjon etter å ha slitt økonomisk. I løpet av 2006 vil et stort underskudd være dekket inn, og fra og med budsjettåret 2007 skal det igjen komme midler til idrettskretsenes utdanningsstillinger.
I år har idrettskretsen slitt med å holde i gang utdanningsarbeidet. Takket være felles anstrengelser og dugnad, har en lykkes i å gjennomføre et ambisiøst program, i tråd med de vedtak som var fattet i sittende styre.
Vest-Agder Idrettskrets søker nå om et tilleggstilskudd bare for 2006 for å kunne videreføre utdanningsarbeidet fram til 2007. Det må finansieres en utdanningsstilling med en kostnad på 450 000 kroner. Idrettskretsen vil omfordele innen eget budsjett, og har også gjort en grundig gjennomgang av mulige innsparingstiltak. Det gjenstår imidlertid 330 00. kroner som er de midlene hovedutvalg for kultur- og utdanning i dag gikk inn for å bidra med. Fylkesutvalget foretar endelig behandling av søknaden 29. november.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden