Aksjeselskapet Ekely Holding planlegger å bygge opp et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg - et område som ligger mellom Farsund og Lyngdal. Reguleringsplanen for området og en konsekvensutredning for turistanlegget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Etter å ha befart området vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø  i dag å formelt reise innsigelse til et område innen anlegget som ligger i tilknytning til fredete gravhauger. Etter møter mellom fagfolk fra fylkeskommunen og utbyggerne er det imidlertid enighet om å justere reguleringsplanen rundt gravhaugene slik at innsigelsen vil bli trukket når justeringen er gjennomført.

Det planlagte turistanlegget vil kunne bestå av rundt 250 boenheter i småskalabygninger konsentrert i grupper hvor det legges vekt på lokal byggeskikk og landskapstilpasning. Det skal etableres et fellesanlegg med butikk, kafè, kontor og sløyeboder. Et gårdsanlegg i området restaureres med eksisterende uthus og med noe ny bebyggelse hvor det vil bli tilrettelagt for fellesarrangementer og utstillinger av gamle lokale gjenstander. Det vil også bli reist et bakstehus og anlagt plasser for ballspill og tennis. Anlegget skal bygges ut i fire byggetrinn. Hovedutvalget ga utbygger råd om at utbyggingen må følge en slik trinnvis utbygging.
Hovedutvalget mener det er positivt at Bjørnevåg Turistanlegg får en helhetlig utvikling gjennom den reguleringsplanen som er utarbeidet. Også konsekvensutredningen betegnes som tilfredsstillende med hensyn til nødvendig dokumentasjon for å vurdere de fremtidige byggetrinnene.
Bjørnevåg- NSM-utvalget på befaring

av Torkelsen, Jan, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden