Fylkestinget ble i dag orientert om en forvaltningsrevisjons-rapport om leasing i Vest-Agder fylkes-kommune som fylkesrevisjonen har utarbeidet. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av at kontrollutvalget tidligere i år vedtok at de ønsket en slik rapport. Aktuelle problemstillinger i rapporten har blant annet vært å kartlegge omfanget  av leasing i fylkeskommunen og hvorvidt fylkeskommunen har et internt regelverk på området. En av konklusjonene i rapporten er at det er nødvendig med en ajourføring av fylkeskommunens delegasjonsreglement. Fylkesrådmann Tine Sundtoft har i høst igangsatt et slikt arbeid.

 

I rapporten framkommer det at leasing er mer utbredt i fylkeskommunen enn regnskapstallene gir uttrykk for. De fleste leasingavtaler er av finansiell art, og skal følgelig behandles og godkjennes av fylkestinget på samme måte som låneopptak. Det fremgår også at utstyret som leases i stor grad må betegnes som driftsmidler, og at enhetene i realiteten har ”lånt” penger for å finansiere vanlig drift. Dette er etter fylkesrevisjonens ikke i tråd med gjeldende nasjonalt regelverk. Fylkeskommunen har ikke et eget regleverk på området. Fylkesrevisjonen utelukker ikke at dette kan være en medvirkende årsak til at leasingkontraktene ikke har vært underlagt en korrekt saksbehandling. I rapporten fremgår det ellers at det ikke er gitt noen delegasjon i organisasjonen med hensyn til å inngå leasingavtaler på vegne av fylkeskommunen.
Fylkesrevisjonen anbefaler at det utarbeides et eget regelverk som sikrer at inngåtte kontrakter i framtiden underlegges en korrekt politisk og administrativ saksbehandling.
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for kommende fireårs periode ga fylkestinget enstemmig administrasjonen fullmakt til å inngå finansielle leasingsavtaler. Det ble stilt som forutsetning at utgiftene til dette må kunne dekkes av den aktuelle virksomhets driftsramme for den perioden leasingavtalen løper. Fylkestinget godkjente at varige driftsmidler med en kontantpris på inntil en million kroner omfattes av fullmakten. Tinget ber fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for finansiell leasing.

av admin, publisert 15. desember 2005 | Skriv ut siden