Fylkestinget sluttet seg i dag til en uttalelse som landets fylkesordførere har reist til Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket vedrørende arbeidet med Nasjonal Transportplan. Det protesteres mot at fylkeskommunene skal få mindre innflytelse i arbeidet med planen. Fra statlig hold legges det opp til at det i prosessen rundt utarbeidelsen av ny norsk transportplan skal gjennomføres færre formelle høringer.

 

Fylkestinget mener, som fylkesordførerne, at det vil redusere påvirkningsmuligheten for de folkevalgte på lokalt og regionalt plan. Uformelle møter og økt informasjon kan ikke erstatte den politiske behandlingen som til nå er foretatt i fylkesting og andre folkevalgte organer av grunnlagsdokumenter og utredninger som Nasjonal Transportplan i siste omgang baseres på.
Fylkestinget deler også fylkesordførernes oppfatning om at det tradisjonelt har vært et godt samarbeid mellom Statens Vegvesen og fylkeskommunene når det gjelder planer og planprosesser. Men prosessen rundt Nasjonal transportplan omfatter flere statlige etater en vegvesenet, blant annet Jernbaneverket og Kystverket. Fylkestinget er både overrasket og skuffet over at det nå legges opp til mindre samhandling enn før om en så viktig sak som Nasjonal Transportplan.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. desember 2005 | Skriv ut siden