Fylkeskommunen mener den fremlagte reguleringsplanen hjemler en utbygging som vil komme i konflikt med byens særpreg og skala, herunder høydemålestokk. Dette anses å stå i motstrid til intensjonen i gjeldende fylkesplan om å ta vare på særpreget i byer og tettsteder i fylket. Dette oppfattes også å være intensjonen i Flekkefjord kommunes stedsanalyse.
Hovedutvalget gir råd om at elvepromenaden, med tilhørende påkobling til offentlig fortau, reguleres til offentlig trafikkområde. Videre forutsettes det at eksisterende lekeplass i ved ”Barnas hus” i byparken er åpen for allmennhetens bruk, samt at denne lekeplassen har kapasitet til å dekke behovet for de planlagte leilighetene. Det gis råd om at det avsettes et felles uteoppholdsareal med mulighet for lek for de minste barna i direkte tilknytning til boligbebyggelsen. Det gis også råd om at det i reguleringsplanens bestemmelser konkret inntas at første etasje skal forbeholdes næringsvirksomhet. Næringsvirksomheten bør spesifiseres i planen.

av admin, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden