Det er nå klart at IA-arbeidet, som Vest-Agder fylkeskommune er med i, fortsetter i en ny fireårsperiode innenfor rammen av en forpliktende avtale. Det ble klart etter at Regjeringen og en rekke av partene i arbeidslivet i går ble enige om en intensjonsavtale for perioden 2006 til 2009. Som overordnede nasjonale mål skal IA-samarbeidet bidra til å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærvær og hindre utstøting fra arbeidslivet, samt å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold.
 

Avtalen er, i følge nettsidene til KS, en videreføring av gjeldende avtale, og legger til grunn at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for inkludering, og ordningen med IA-virksomheter viderføres.
Regjeringen forplikter seg til ikke å endre sykelønnsordningen med mindre partene er enige.
Avtalen opprettholder målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet i forhold til 2andre kvartal i 2001.
Måltall for de andre delmålene; arbeidstakere uten arbeidsforhold og eldre, vil bli konkretisert etter at virkemidlene er gjennomgått og etter at en har fått en klargjøring av ansvars- og rollefordeling mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Disse avklaringene vil foretas i løpet av første halvår 2006.

av admin, publisert 15. desember 2005 | Skriv ut siden