Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en reguleringsplan for Opofte næringsområde. Dette ligger der hvor riksvei 465 fra Farsund vil bli koblet på den nye E-39-trasèen i Kvinesdal. Hovedutvalget mener planens innhold er i vesentlig konflikt med regionale føringer og retningslinjer for etablering av nærings- og forretningsområder i både Listerplanen og fylkesdelplan for ”senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder. Hovedutvalget reiser derfor enstemmig innsigelse til reguleringsplanen. Det signaliseres at man ikke har spesielle motforestillinger til at det avsettes et noe større areal for vegserviceanlegg enn det gjeldende reguleringsplan for E-18 Opofte – Feda vest åpner for. Et slik område bør fortrinnvis lokaliseres i tilknytning til nåværende regulerte anlegg.

Reguleringsplanen omfatter et område på rundt 80 dekar. Den fremlagte reguleringsplanen legger opp til etablering av fire næringsområder - herunder forretning og industri - med et samlet tomteareal på 37 dekar, massedeponi, atkomstveier, parkbelte og friluftsområde.
Hovedutvalget mener at den fremlagte reguleringsplanen i vesentlig grad vil komme i konflikt med landskapsverdiene på stedet, samtidig som de terrengmessige inngrepene det legges opp til vil kunne komme i konflikt med den estetiske standard det ellers legges opp til langs E-39. Dersom utfallet av saken måtte bli at det åpnes for utvikling av et næringsområde med et omfang som fremgår av det foreliggende forslag til reguleringsplan, gis kommunen sterkt råd om å vurdere planens estetiske sider nærmere
Det påpekes at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning ettersom planen hjemler en utbygging som vil kunne være i strid med fylkesdelplan for ”senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden