Det er for tiden i virksomhet tre forskjellige grupperinger med forskjellig deltakelse i Agder-regionen som alle har relasjoner til arbeidet med å få tilført naturgass som energikilde til landsdelen. I dag møttes de tre grupperingene for første gang til et fellesmøte. Det ble konkludert med at grupperingene kan hente ut mange positive effekter av et tettere samarbeid. Fylkesordfører Thore Westermoen, som leder den ene grupperingen Agder Gassforum og som deltok i møtet, er meget tilfreds med det gode grunnlaget for samarbeid fremover som det ble lagt til rette for i møtet.

Agder Gassforum er en av grupperingene. Forumet har i de seneste årene arbeidet på bredt plan for å utvikle muligheter for tilførsel og bruk av naturgass på Sørlandet. En annen gruppering arbeider med å utnytte potensialet dersom det blir gjort funn av olje eller gass i Farsundsbassenget. Ytterligere en gruppering arbeider for å få realisert et gasskraftverk på Lista.
Formålet med dagens møte var å få klarlagt muligheten for å få til en samordning av felles interesser i det påvirkningsarbeidet grupperingene driver. Det ble konkludert med at gruppene har flere felles interesser. Ingen så seg tjent med å kjøre frem sine prosjekter på egenhånd. Det var stor enighet om at en er tjent med å stå samlet.
Fylkesordfører Thore Westermoen er meget tilfreds over at grupperingen har holdt felles møte. Han ser det som en meget viktig sak å få tilgang på naturgass på Sørlandet og utnytte energikilden i ulike sammenhenger.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. desember 2005 | Skriv ut siden