Regjeringen vil stanse veksten i antallet friskoler og prioritere den offentlige skolen. I påvente av en ny lov blir det derfor foreslått en ny midlertidig bestemmelse i dagens friskolelov med to hovedpunkter: Friskoler som er godkjent, men som per 13. desember 2005 ikke har startet opp, får ikke drive virksomhet etter friskoleloven. Søknader som fortsatt ligger til behandling med sikte på oppstart kommende skoleår, vil ikke bli behandlet.Kunnskapsminister Øystein Djupedal viser til at det nå er nær 40 friskoler som er godkjent, men som ikke har startet opp, og søknader fra ytterligere 100 skoler som ikke er ferdigbehandlet:

- Til sammen handler dette om rundt 22 000 elevplasser, nær en fordobling av dagens elevtall i friskolene. En så kraftig vekst vil ramme den offentlige skolen. Derfor tar Regjeringen nå nødvendige grep for å stanse denne ukontrollerte veksten, sier Djupedal.
Forslaget til ny midlertidig bestemmelse sendes på høring denne uken og er det første trinnet i Regjeringens arbeid med å endre friskoleloven. Samtidig har kunnskapsminister Øystein Djupedal satt i gang et større utredningsarbeid med sikte på å fremme et helhetlig forslag til endringer i loven. Dette skal sendes på høring høsten 2006 (trinn 2).
Den foreslåtte lovendringen får ikke konsekvenser for skoler som allerede er godkjent etter friskoleloven, og som har startet opp. Endringsforslaget er ikke til hinder for at disse skolene kan få godkjent utvidelser eller andre endringer i driften.
Kunnskapsminister Øystein Djupedal understreker at forslagene til endringer i friskoleloven er en direkte oppfølging av Soria Moria-erklæringen:
- Regjeringen ønsker en sterk satsning på den offentlige skolen og vil stanse den ukontrollerte veksten i antallet friskoler. Vi vil derfor gjennomgå regelverk og støtteordninger for friskolene med sikte på en innstramming, sier Djupedal.
Han påpeker at det ikke vil være mulig på en forsvarlig måte å legge frem forslag til så omfattende endringer i friskoleloven for Stortinget allerede våren 2006. Samtidig mener han det er helt nødvendig raskt å stanse veksten i antallet friskoler. Dette er grunnlaget for at Soria Moria-erklæringen nå gjennomføres i to trinn.
Trinn 1:
  • En ny midlertidig bestemmelse i friskoleloven som innebærer at friskoler som er godkjent, men som ikke har startet opp når forslaget gjøres kjent, ikke får drive sin virksomhet etter friskoleloven.
  • På denne bakgrunn har Utdannings- og forskningsdepartementet i dag instruert Utdanningsdirektoratet om ikke å behandle de om lag 100 søknadene om å etablere nye friskoler fra skoleåret 2006-07 som nå ligger i direktoratet.
  • Departementet gis hjemmel til å gjøre unntak i særlige tilfeller, dette for å unngå uheldige utslag av den midlertidige godkjenningsstoppen. Unntaket vil først og fremst være aktuelt ved etablering av såkalte grendeskoler.
  • Videre foreslår Utdannings- og forskningsdepartementet å endre friskoleloven slik at en fra den dato loven gjøres gjeldende, fjerner adgangen til å få godkjent nye skoler etter friskoleloven.
  • Den foreslåtte lovendringen vil ikke være til hinder for at det gis godkjenning til ordinære opptrappinger og endringer ved godkjente friskoler som er i drift.
Trinn 2:
  • Et utredningsarbeid med sikte på en fullstendig gjennomgang av friskoleloven. Siktemålet er å sende et helhetlig forslag til endringer i friskoleloven på høring høsten 2006, og deretter legge frem forslag til lovendringer våren 2007. Disse endringer skal oppfylle Regjeringens politikk på dette området, og bidra til å snu tendensen fra vekst i private skoler til en samling av midlene i den offentlige skolen.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden