Fylkestinget ba i dag enstemmig om at det må arbeides videre med en regionplan for Sørlandet som skal gjelde fra 2010.  Dersom det underveis i gjennomføringen av regionaliserings-reformen avklares at Agder skal inngå i en større region, må strategien om en slik plan endres. Fylkestinget ber om å få til behandling en sak i desember 2006 om regionaliseringsprosessen på Agder sett i forhold til den nasjonale prosessen. I saken må det tas stilling til hvordan utredningen ”Aust-Agder og Vest-Agder – samarbeid eller sammenslutning?” kan brukes som innspill i den nasjonale regionaliseringsprosessen.

 

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har nylig gjennomført en utredningsprosess for å vurdere om sammenslåing eller videre samarbeid var det riktige valg for den videre utvikling på Sørlandet. Det ble utarbeidet en rapport ”Aust-Agder og Vest-Agder – samarbeid eller sammenslutning?” Rapporten viste til mange områder hvor det både er samarbeid og hvor det vil være store positive effekter med samarbeid i landsdelen. Fylkesplanarbeidet er et slikt område. Det er i begge fylkeskommunene gjort politiske vedtak om at man ønsker en mer samordnet fylkesplanlegging på Agder.
Trødelagsfylkene har gjennomført felles fylkesplanlegging med Trondheim kommune sterkt involvert. De erfaringene og anbefalingene som er gjort i Trøndelag kan være nyttige for Agder-fylkene. Det vil innebære at særlig Arendal og Kristiansand kommuner trekkes tett inn i arbeidet.
Fylkestinget vil på et senere tidspunkt få seg forelagt forslag til en mer detaljert fremdriftsplan for prosessen med å lage en felles regionplan. Så langt ser en for seg at arbeidet bør starte opp vinteren 2006/07 og at arbeidet sluttføres og behandles før valget i 2009.
Med en vedtatt regionplan som er utarbeidet i et bredt partnerskap, vil den nye regionen stå godt rustet med avklarte mål og strategier for å sikre en positiv regional utvikling i samsvar med politiske ønsker allerede fra starten.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. desember 2005 | Skriv ut siden