-Noen av oss er kjent med vurderinger fra Sintef som tyder på at den fordelingsmodellen Helse Sør anvender mellom helseforetakene ser ut til å gi Sørlandet sykehus lavere tilskudd per innbygger enn andre foretak i regionen. Dette er ikke akseptabelt. Befolkningen i Aust-Agder og Vest-Agder har krav på samme tilgang på helsetjenester som resten av Norge, til samme kvalitet. Fylkestinget i VA bør be styret i Helse Sør Regionalt Helseforetak sikre en rettferdig fordeling av midler mellom helseforetakene i regionen, og at nødvendige justeringer skjer raskt, sa fylkesordfører Thore Westermoen i dag i sin årstale til fylkestinget.


 

Uttalelsen falt da fylkesordføreren kom inn på at fylkeskommunene nå har fått en rolle i å foreslå styrekandidater til de regionale helseforetakene fra fylkesting og kommunestyrer. -Det er ikke en uproblematisk rolle, etter min vurdering, etter som de politiske organene representantene velges fra ikke vil ha noen linje til helseforetakene, sa Westermoen
Westermoen informerte om at ”Folkehelse i Agder” nå inkluderer nå 18 kommuner og 39 frivillige organisasjoner i et forpliktende samarbeid med fylkeskommunene og fylkesmennene på Agder, Høgskolen i Agder og Sørlandet sykehus HF. I den sammenheng pekte han på at Agder-fylkene har store utfordringer knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid blant annet på bakgrunn av krefthyppighet og psykisk helsetilstand i vår befolkning.
-Det er jevnlige uformelle dialogmøter mellom representanter fra fylkeskommunene og ledelsen ved Sørlandets sykehus. Blant annet i slike sammenhenger blir vi kjent med de utfordringene sykehusene i vår landsdel sliter med. Igjen er det stilt et meget høyt krav til innsparing overfor Sørlandet sykehus HF. Denne gang på 100 millioner kroner i 2006. På bakgrunn av alle de innsparinger og effektiviseringstiltak sykehuset allerede har satt i verk gjennom flere år, kan et slikt nytt innsparingskrav neppe gjennomføres uten at tilbudet til pasienter i Aust- og Vest-Agder blir redusert og svekket kvalitetsmessig, konstaterte fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden