Økonomi
I en innledende gjennomgang av økonomien i de to fylkeskommunene ble det klart at begge ved starten av den kommende fireårsperioden driver virksomhetene i tilnærmet balanse i forhold til økonomiplanene. Både i Arendal og Kristiansand står nye skolebygg på startstreken. Innen kultur skal Vest-Agder fylkeskommune bidra betydelig til realiseringen av et nytt teater- og kulturhus i Kristiansand, mens en i Aust-Agder skal etablere et kulturhistorisk senter. I begge fylkene er det utfordringer knyttet til det fylkeskommunale vegnettet.
Regional utvikling
I møtet kom det frem at de to fylkeskommunene i sammen er involvert i mellom 30 til 40 regionale utviklingsprosjekter. I flere av disse medvirker også andre offentlige og private partnere. Dette året disponerer de to fylkeskommunene til sammen vel 60 millioner kroner til regional utvikling. Ledergruppene la vekt på å finne gode rutiner og løsninger for å få best mulig uttelling av bruken av disse midlene. Det tas sikte på at de to fylkeskommunene fremover vil opptre mer koordinert i forhold til hverandre forut for deltakelse og iverksetting av nye regionale utviklingsprosjekter hvor begge er aktuelle deltakere. Det vil fremover også bli lagt større vekt på å synliggjøre den samfunnsnyttige betydningen som ligger i de mange utviklingsprosjektene fylkeskommunene driver.
Personalpolitikk
På grunnlag av de sterke signalene som foreligger om at fylkeskommunene skal erstattes av regioner og at Aust- og Vest-Agder går inn i en felles region, var personalpolitikk et viktig tema i fellesmøtet. Fylkeskommunene representerer en av landsdelens fremste kompetansevirksomhet på flere fagområder. Det anses som meget viktig å sikre denne kompetansen i perioden frem til overgangen til regioner skjer og videre når de nye regionene etableres. Det ble klargjort at de personalansvarlige enhetene i de to fylkeskommunene arbeider tett sammen og at samarbeidet for å bli mest mulig samkjørte vil bli intensivert fremover.
Utdanning
Innen utdanning står fylkeskommunene ikke bare overfor bygningsmessige utfordringer. Den store reformen Kunnskapsløftet skal gjennomføres. Det etableres nye utdanningsprogrammer og nye læreplaner. Samtidig skal personalet i skolene og i samarbeidende bedrifter få oppgradert kompetanse. Også her vil en fremover rette fokus på hvordan fylkeskommunene best mulig tilpasser seg hverandre og legger opp til samarbeidsløsninger.
Nye møter
Senere på våren legges det opp til et fellesmøte for fylkesutvalgene i de to fylkeskommunene.
I etterkant av det er det sannsynlig at det blir et nytt fellesmøte for de to ledergruppene.
Ledergruppemøte 160106 i Lillesand

av Torkelsen, Jan, publisert 17. januar 2006 | Skriv ut siden