Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjorde i går nye styrer for de regionale helseforetakene. Endring av sammensetning i foretakenes styrer skjer som et ledd i regjeringens oppfølging av Soria Moria-erklæringen. Det er klart at Kirsten H. Leschbrandt, som ble foreslått av Vest- Agder fylkeskommunes politikere, blir med i styret. Leschbrandt  er kommunestyremedlem for Høyre i Mandal. Hun var ordfører i byen frem til siste kommunestyrevalg.
 

Anne Cathrine Frøstrup (bildet) overtar som leder av Helse-Sør-styret Hun er Anne Cathrine Frøstruptinglysningsdirektør ved Statens Kartverk i Hønefoss. Før hun begynte i denne stillingen i 2003 var hun justitiarius ved Oslo skifterett og byrettsembete. De øvrige styremedlemmene er: Andreas Kjær (Sp) som er varaordfører i Bamle kommune og tidligere fylkesordfører i Telemark. Eyolf Aleksander Bakke (Frp) som er fylkestingsmedlem i Aust-Agder fylkeskommune. Han er bosatt i Grimstad. Lisbeth Horn Bakken (H) som er bystyremedlem i Sandefjord. Olav Hørsdal so er forstkandidat. Han har blant annet vært konsernsjef i Kverneland ASA, administrerende direktør i Eikmaskin AS og i Nidarå Trelast AS. Hørsdal er bosatt i Froland. Tor Ottar Karlsen (Ap)som er fylkesordfører i Buskerud. Han er bosatt på Spikkestad i Røyken kommune. Og som nevnt Kirsten H. Leschbrandt (H). Svein Øverland er valgt inn som ansatterepresentant. Han er fra Kristiansand og var tidligere hovedtillitsvalgt for Kommuneforbundet i Vest-agder fylkeskommune.
- Jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå kan presentere nye styrer for de regionale helseforetakene. Gjennom endringen får vi styrer med større lokal forankring og god kjønnsbalanse, samtidig som vi opprettholder høy kompetanse i styrene. For de eieroppnevnte folkevalgte styremedlemmene er spredning både med hensyn til partipolitisk tilhørighet og geografi godt ivaretatt, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.
Utnevning av det enkelte styremedlem skjer etter en forslagsprosess hvor samtlige fylkeskommuner og Sametinget har vært invitert til å foreslå egnede kandidater blant folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Til sammen 23 folkevalgte vil nå tre inn i de regionale helseforetakenes styrer. To av styrelederne i de nye styrene er kvinner.
Sylvia Brustad- Med disse endringene ligger det godt til rette for bedret kontakt mellom befolkningen og sentrale beslutningsorganer i spesialisthelsetjenesten. Vi imøtekommer også en del av forbedringspotensialet som ble påpekt i evalueringen av sykehusreformens organisasjonsform som er gjennomført, sier Brustad (bildet).
Formelt vil de nye styrene bli utnevnt gjennom foretaksmøter med regionale helseforetak i slutten av måneden. For styrene i helseforetakene lokalt vil det komme tilsvarende endringer og nye styrer med folkevalgt flertall skal være på plass senest innen 1. mai 2006.

av Torkelsen, Jan, publisert 18. januar 2006 | Skriv ut siden