Fagopplæringen i videregående skole står overfor store, nye utfordringer. På nasjonalt nivå medfører gjennomføringen av Kunnskapsløftet nye, strukturelle og innholdsmessige endringer i fagopplæringen. Nye samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv og nye vurderingsformer medfører nye kompetansebehov i fagopplæringen. Et interessant spørsmål er om disse endringsprosessene også vil generere fornyet interesse og aktivitet når det gjelder forskningen på dette feltet i årene fremover.

Hvilken type kunnskap er viktig for å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Norge i dag? Hva vet vi, på bakgrunn av forsknings- og utredningsarbeid om forhold som hemmer og fremmer kvalitet? Hvilket kunnskapsgrunnlag baserer fagopplæringskontorene i fylkeskommunene seg på i sitt arbeid med kvalitetsutvikling i fagopplæringen? Hva er de største utfordringene, og hva er de viktigste udekkede kompetansebehovene?
Disse spørsmålene har vært utgangspunktet for FAFOs notat, "Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen - kartlegging av kunnskapsstatus", en kartlegging av kunnskapsstatus om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Du kan lese det her.

av Wilkensen, Rune Andre, publisert 25. januar 2006 | Skriv ut siden