Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. - For å få innspill til arbeidet med forvaltningsreformen, har jeg sendt ut invitasjon til regionale høringsmøter i februar og mars 2006, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Det legges opp til et møte for Vest- Agder og Aust-Agder i Kristiansand 16. februar opplyser Kommunal og regionaldepartementet i en pressemelding.

Forvaltningsreformen gjelder endringer på mellomnivået – fra fylkeskommuner til nye regioner. – Dette angår mange, og det er derfor svært viktig for oss å reise ut og møte folk på lokalplanet og lytte til hva de har å si. Disse innspillene vil bli en viktig ressurs for oss i arbeidet videre, sier statsråden.
Fra Kommunal- og regionaldepartementet vil statsråd Åslaug Haga eller en av statssekretærene delta på alle møtene, og i tillegg vil representanter for den politiske ledelse i Fornyings- og administrasjonsdepartementet være til stede på noen møter. Det inviteres representanter fra kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, Sametinget og KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og i tillegg er pressen velkommen til å overvære møtene.
I første omgang vil regjeringen ta stilling til hvilke oppgaver som skal overføres til regionene, og parallelt vurdere de deler av regional statsforvaltning som blir mest berørt av forvaltningsreformen. - Samtidig mener jeg at det vil det være viktig å se på mulighetene for å desentralisere ytterligere oppgaver til det kommunale nivået, sier Åslaug Haga.
Regjeringen vil etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningsreformen høsten 2006. Meldingen vil ta for seg oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Spørsmål om endringer i inndelingen vil bli tatt opp først når Stortinget har sagt sitt om oppgavefordelingen.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. januar 2006 | Skriv ut siden