Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avholdt i dag møte i det nye kulturhuset på Byremo. I forkant av møtet ble det arrangert en felles samling med den politiske ledelsen i Audnedal kommune. Ordfører Tønnes Seland uttalte at slike fellesmøter er svært viktige. –Fylkeskommunen er for oss småkommuner vår forlengede arm. Dere representerer oss i flere sammenhenger i sentrale strøk og mot sentrale myndigheter og organer. Vi trenger dere. Vi er glad i det folkevalgte forvaltningsleddet fylkeskommunen representerer og som vil bli videreført gjennom nye regioner, sa Seland.

 

Audnedal kommune er i gang med å utarbeide en revidert kommuneplan og kommunedelplaner både for Konsmo-området og Byremo-området. – Det foregår et meget godt samarbeid mellom oss i kommunen og fylkeskommunens fagfolk i dette arbeidet. Fylkeskommunens måte å arbeide på sammen med kommunens representanter og grunneierne er meget positivt, sa ordføreren.
Bussbefaring i AudnedalHan tok også for seg aktuelle saker for kommunen. Hovednæringen i Audnedal er treindustri. Andre viktige næringer er landbruk og servicenæringer. Kommunen har imidlertid et stort problem knyttet til at det er meget dårlig veistandard på flere strekninger. Dette skaper problemer for transport knyttet til industrien og også for skoleskyssen. Han påpekte også at den videregående skolen på Byremo er viktig for å sikre tilgang på lærlinger fra distriktet. Mangelfull mobiltelefondekning, sikker bredbåndstilknytting og et problemfylt telenett er også sentralt på dagsorden i kommunen.
Hovedutvalget og kommunens ledelse gjennomførte også en befaring i Byremo-området for å vise områdene som vil inngå i det planlagte nye Øydnevatn friluftsområde, som kommunen og fylkeskommunen samarbeider om. Befaringen innbefattet Byremosanden og Sundet nærmiljøpark. Ordfører Tønnes Seland benyttet også befaringen til å vise flere problemfylte veipunkter i området.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. februar 2006 | Skriv ut siden