Da statssekretær Guri Størvold i Kommunal- og regionaldepartementet i dag oppsummerte fra et møte med ordførere og rådmenn, fylkesordførere og fylkesrådmenn og fylkesmennene på Agder om forvaltningsreformen så hun for seg mange kamper fremover. -Det blir en heftig kamp om oppgavefordelig frem mot høsten til regjeringen kommer med en stortingsmelding og også i tiden etter at meldingen foreligger. Deretter blir det en ny kamp om regiongrenser. Og deretter også en kamp om valgløsninger, konkluderte hun etter å ha lyttet til mange kommentarer og innspill.
 

Møtet avdekket at det i de to Agder-fylkene er bred enighet om at de to fylkene må samlet inn i en kommende regionen enten bestående av bare de to fylkene, men også muligens noe mer. Den geografiske regioninndelingen var ellers ikke noe tema i denne omgang, selv om noen av høyreordførerne som var til stede fremhevet sitt partis syn om at de ikke ønsker regioner i det hele tatt. De ønsker en toforvaltningsordning med kun staten og kommunene.

De fleste som var på talerstolen poengterte viktigheten av at de nye regionen må få flere viktige oppgaver som i dag ligger på statsnivå. Det ble advart mot en såkalt ”kosmetikkreform” som ikke tjener noen. Til grunn for reformen må det ligge en visjon om å utløse verdiskapningspotensiale. Oppgaver må løses på det lavest mulige effektive nivået i forvaltningen. Statssekretær Størvold understreket at det fra regjeringens side er lagt opp til at alle relevante oppgaver skal gjennomgås og vurderes med tanke på regionalisering. Hun poengterte også at oppgaver som krever skjønnsavgjørelser skal legges til politisk nivå, noe som fikk de to fylkesmennene til å komme med innvendinger.

Det var gjennomgående enighet om at det er behov for å se på den regionale statsforvaltningen i forhold til de nye regionene. Av rundt 40 regionale statlige virksomheter er det nå kun sju som følger dagens fylkesinndeling. I løpet av de seneste årene er 27 slike virksomheter omorganisert og en har fått det enkelte karakteriserte som et lappeteppe av en statsforvaltning som er meget vanskelig å forholde seg til både for innbyggere og kommunene. Wenche Lyngholm statssekretær FADStatssekretær Wenche Lyngholm fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet sa seg enig i at det er behov for mer kunnskap om hvordan regionale statsvirksomheter fungerer i samfunnet. Hun varslet at det er på gang en undersøkelse om dette.

Lyngholm understreket at regjeringen er opptatt av å få innspill ikke bare gjennom høringsmøter rundt i landet. Hun informerte om at det også er lagt opp til rådslag intern i regjeringspartiene og at både Venstre og Kristelig Folkeparti har signalisert at de to partiene også vurdere slike rådslag. Det legger til rette for at reformen i stor grad vil bli preget av arbeidet som vil skje innen de enkelte partiene. Fra talerstolen ble det presisert at dersom en vil påvirke et resultat som skal ende med sterke folkevalgte regioner må det arbeides godt internt i partiene.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. februar 2006 | Skriv ut siden