Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til en oppfølging av prosjektet Det Digitale Distriktsagder. Fylkesutvalget bevilget enstemmig 250.000 kroner til prosjektet. Også Aust-Agder fylkeskommune går inn med 250.000 kroner. Det Digitale Distriktsagder har vært et vellykket prosjekt med de to fylkes­kommunene som sentrale aktører. Prosjektet har hatt god måloppnåelse. Styringsgruppen i prosjektet har bedt fylkeskommunene om å ta vare på og videreutvikle resultatene som ble oppnådd gjennom prosjektet.


 

Prosjektet, som nå finansieres, er en oppfølging av Det Digitale Distriktsagder. Kontraktene som ble inngått mellom 18 kommuner og to fylkeskommuner med leverandøren Song Networks i 2003, kan avsluttes i 2006. Utviklingen innenfor IKT stiller økte krav til kapasitet. Det er grunn til å tro at forholdet mellom pris og leveranse vil bli gunstigere for kundene, gjennom et nytt innkjøp. Prosjektet Det Digitale Distriktsagder 2 blir lagt opp som et innkjøpsprosjekt for de deltakende kommunene og fylkeskommunene.
Gjennom prosjektet Det Digitale Distriktsagder samarbeidet 18 kommuner og begge fylkeskommunene om følgende målsetting:
  • Bedre bredbåndtilbud.
  • Distriktene skal få et konkurransedyktig bredbåndtilbud til konkurransedyktige vilkår.
  • Effektivisering og kvalitetsutvikling
Kommunene skal ta i bruk bredbåndet til å effektivisere og kvalitetsutvikle egen organisasjon
Prosjektet hadde en god måloppnåing.
Mål for Det Digitale Distriktsagder 2:
  • De samarbeidende kommunene skal ha et bredbåndstilbud som er blant de beste i landet
  • Gode bredbåndstilbud skal stimulere til bosetting, og gi grunnlag for økt verdiskaping og vekst på Sørlandet.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden