Strategiplanen for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2006-2009 er ute på høring. Det er første gang det utarbeides en felles strategiplan for begge fylkene, og hovedformålet med dette er å styrke det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i regionen. Høringsfristen er satt til 6. mars 2006. Etter høringsrunden vil strategiplanen bli behandlet i fylkestingene i begge Agderfylkene i løpet av april.

Trafikksikkerhet er en høyt prioritert oppgave i begge Agderfylkene. Dette er forankret i sentrale plandokumenter i både Aust- og Vest-Agder, og det var på denne bakgrunn en naturlig utvikling å få til et samarbeid om å lage en felles strategiplan for trafikksikkerhet.
Denne prosessen startet høsten 2004 på et seminar i Lillesand og har nå altså resultert i et felles strategidokument.
Målsettingen med planen er å få et grunnlag for en bredere prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet og samtidig få til en bedre koordinering mellom de mange aktørene i regionen. Det forventes også at planen kan bidra til å vitalisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.
Hovedmålet er at antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20 prosent i perioden 2006-2009 sammenliknet med forrige planperiode, 2002-2005. For å nå dette målet vil det bli fokusert på følgende satsningsområder:
barn 0-15 år
unge 15-24 år
utforkjørings- og møteulykker
fotgjengere
kontrollvirksomheten som utføres av politi og vegvesen
Ulykkestallene i Agderfylkene viser en klart nedadgående tendens. Særlig fjoråret, 2005, pekte seg positivt ut i denne sammenheng. Det er å håpe at strategiplanen kan bidra til at denne positive tendensen fortsetter.
Planen kan lastes ned her /dm_documents/ts_strategi_ukwxz.pdf.

av admin, publisert 16. februar 2006 | Skriv ut siden