Fylkesordfører Thore Westermoen var en av innlederne på et høringsmøte om regionreformen som ble arrangert av Kommunal- og regionaldepartementet i Kristiansand i dag. Han ønsket nye sterke folkevalgte regioner velkommen og gjorde det klart at Agder er forberedt. Han viste til at det foreligger en Agder-utredning som konkluderer med et sterkt ønske om en Agder-region. Han pekte på at samhandlingen på Agder er kommet langt og at det er etablert flere arenaer for samhandling over fylkesgrensen for alle tre forvaltningsnivåene og andre samfunnsaktører. –Agder vil bli en mye sterkere region hvis vi får til en samling om oppgaver, ressurser og tilgjengelige midler, sa Westermoen.
 

Fylkesordføreren reiste spørsmål om hvorfor det er behov for en regionreform. Som bakteppe trakk han blant annen frem den omfattende sentraliseringen som har foregått i forvaltningen i Norge. Han reiste i den anledning en advarende pekefinger med hensyn til overføring av oppgaver fra sentrale statsorganer til regionene og kommunene. –Vi har dårlig erfaring med statlig desentralisering i landet. Det er nå opp til partiene å få dette til.

Han trakk også frem det lappeteppet av statlige virksomheter og direktørstyre som nå finnes i landet. -Dette skaper en rekke problemer. Det er langt fra brukervennlig og det fører med seg en avpolitisering, sa Westermoen.

-Det å satse på regionalisering vil gi mer folkestyre, større nærhet, mer helhetlig politikk og økt verdiskapning, understreket han og så for seg en modernisert offentlig sektor som arbeider mer effektivt og som bruker mindre ressurser.

Et sentralt tema på møtet var å se på aktuelle oppgaver for de nye regionene. Fylkesordføreren presenterte flere slike. Han la vekt på innovasjon og nyskaping og foreslo at Innovasjon Norges virksomhet samordnes med de nye regionene. Han gikk inn for at ansvaret for den miljø- og landbruksvirksomheten som nå ligger hos fylkesmennene overføres til regionene. Innen samferdsel ville han at regionene skal ha ansvar for både riksveier og fylkesveier og han ville også at Statens vegvesen omorganiseres i tråd med de nye regionene. Han mente videregående opplæring fortsatt bør være en sentral oppgave for regionene som også bør få større påvirkning på høyere utdanning. Videre trakk han frem regionene som viktige aktører innen kultur, internasjonalt regionalt arbeid og innen regional planlegging.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. februar 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)