Det pågår for tiden et omfattende arbeid for å finne løsninger for det ruteopplegget som skal tilbys i Listerregionen når veiutbyggingene i Listerpakken blir ferdige. På grunnlag av en utarbeidet utredning og høringsuttalelser som er innkommet er det klart, at det rutetilbudet som kan tilbys med uendret økonomisk ramme, ligger under det tilbudet kommunene forventer. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går  enstemmig inn for at det opprettes et politisk samarbeidsutvalg mellom fylkeskommunen og Listerrådet/ berørte kommuner som kan fungere som rådgiver i den løpende justeringen av rutetilbudet fremover. Fylkesutvalget tar endelig stilling til dette 6. mars.

Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) mener, som også høringsuttalelsene fra flere parter gir uttrykk for, at alternativer innen dagens økonomiske ramme vil gi en for dårlig betjening. VAK anbefaler en rammeøkning på 2,4 millioner kroner for å gjennomføre et nytt anbefalt alternativ og legge opp tilbringertjeneste til nye togavganger fra juni 2006. Anbefalingen er betinget av at en kan sikre finansiering av tiltakene i en periode på to år.
Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø er enig i at det arbeides videre med å finansiere nytt ruteopplegg på et økonomisk nivå tilsvarende VAKs anbefaling. Hovedutvalget går inn for å invitere berørte Listerkommuner til å bidra økonomisk til gjennomføring av et bedre rutetilbud.

av admin, publisert 23. februar 2006 | Skriv ut siden