Fylkesutvalgets møte igår var lagt til Flekkefjord som et ledd i utvalgets opplegg for å besøke kommunene i fylket. På møtet deltok både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunen. Det ble klargjort at Flekkefjord er inne i en periode med omfattende satsinger på flere områder som kommunen enten står for alene eller i samarbeid med andre partnere, som blant annet fylkeskommunen. Både fylkesordfører Thore Westermoen og ordfører Sigmund Kroslid (bildet) betegner møtet som meget interessant og positivt.

 

I Flekkefjord planlegges det nå utbygd en ny bydel og en ny kunnskapspark. Fylkeskommunen er allerede inne i deler av dette arbeidet og det fremkom at dette arbeidet også vil medføre behov for fylkeskommunens deltakelse fremover.
Fylkeskommunen og kommunene i Listerregionen er sentrale partnere i arbeidet med Listerpakken som innebærer utbygging av E-39 og flere andre veistrekninger i Listerregionen. Det er blitt klart at gjennomføringen av veiprosjektene krever mer midler enn det er budsjettert med. På møtet ble det understreket hvor viktig det er at fylkeskommunen og kommunene i samarbeid jobber i forhold til statlige myndigheter med å få ordnet finansieringen.
Det ble også trukket frem andre vei- og samferdselssaker. En svært viktig sak fra kommunens side er å få en fastlandsforbindelse til Hidra. Dette anser både kommunen og fylkeskommunen at det er gode muligheter for å få realisert. I neste omgang ser en mulighet for også å få vei til Andabeløy. Flekkefjord kommune trakk også frem behovet for bedring av veien fra Flekkefjord sentrum til Åna Sira. Det ble også pekt på at Flekkefjord sammen med flere av kommunene over grensen til Rogaland arbeider for å få hevet standarden på E-39 fra Flekkefjord og videre vestover. Fra fylkeskommunens side arbeides det med et nytt fremtidig opplegg for kollektivtransporten i Listerregionen etter at veiprosjektene er gjennomført. Kommunene, deriblant Flekkefjord, er svært opptatt av å finne frem til gode ruteopplegg. Det ble tatt til orde for å få gjennomført en behovsanalyse for kollektivtransporten.
Flekkefjord tar sikte på å få reist et kulturhus og det ble klargjort at fylkeskommunen vil medvirke til dette. Fylkeskommunen vil også følge opp i forhold til det arbeidet som pågår innen stedsutvikling i kommunens sentrum med blant annet ny elvepromedade og omlegginger i tilstøtende områder.
Innen utdanning ble det understreket fra kommunen at det på den videregående skolen er stort behov for yrkesfaglige utdanningsmuligheter ved siden av de allmennfaglige. Det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i det varierte næringslivet i regionen.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. februar 2006 | Skriv ut siden