Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag enstemmig et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at fylkesadministrasjonen skal vurdere skolestrukturen i Listerregionen. Organiseringen av skolene skal vurderes for blant annet å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater i regionen får best mulig opplæring. Videre skal det ses på om tilbudsstrukturen er tilpasset søkernes ønsker og arbeidslivets behov. Et annet fokus er å vurdere om tilbudene på de ulike læresteder koordineres og effektiviseres. Videre må endringer som følger av skolereformen Kunnskapsløftet innarbeides og en må sikre at utstyr og bygningsmasse utnyttes optimalt. Det vil også være sentralt å få klargjort at opplæringsvirksomheten er organisert slik at ledelsesressurser og fagkompetanse brukes på best mulig måte. Fylkesutvalget får saken til endelig behandling 6. mars.

Det er både samfunnsendringer og skolereformen som starter kommende skoleår som gjør det nødvendig for fylkeskommunen som skoleeier å vurdere sine opplæringstilbud og måten disse er organisert på. I de seks kommunene i Listerregionen er det i dag flere videregående skoler. Skolene gir et kvalitativt godt opplæringstilbud, men flere av skolene har ledig kapasitet. Enkelte utdanningsprogram tilbys også på flere skoler som ligger forholdsvis nær hverandre geografisk.
Ny E-39 og veiutbedringer knyttet til prosjekter i Listerpakken gjør at reisetiden mellom skolene blir redusert. Skolene står også overfor omlegginger som følge av Kunnskapsløftet. På flere av skolene vil det også i løpet av de nærmeste årene bli utskiftinger i skoleledelsen som en følge av alderssammensetningen i ledergruppene.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft ser behov for en gjennomgang av måten opplæringstilbudet er organisert på ut fra de endringene som skjer både med hensyn til infrastruktur, behovet for kvalifisert arbeidskraft i distriktet, nye utdanningsprogram som skal utvikles og den personalmessige situasjonen. -Dette arbeidet må foregå i nært samarbeid med rektorene på de aktuelle opplæringsstedene, understreker hun.
Fylkesrådmannen skriver i saksfremlegget til fylkespolitikerne ar det overordnede målet som legges til grunn for prosessen er å utvikle et best mulig opplæringstilbud. Utgangspunktet må være at hver eneste elev skal få et tilpasset opplæringstilbud som bidrar til at den unge kan utvikle sine evner, og at arbeidslivet i distriktet får nødvendig og best mulig kompetanse. Strategiplanen for utdanningssektoren i Vest-Agder understreker dette og påpeker viktigheten av at skolen endres i takt med raske endringer i rammebetingelsene for videregående opplæring.
Eventuelle endringsforslag i skolestrukturen i Listerregionen vil bli lagt frem for hovedutvalget for kultur og utdanning i oktober 2006, slik at endringer eventuelt kan iverksettes fra og med skoleåret 2007/2008.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer