Fylkestinget skal 25. april avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en revidert kommuneplan for Marnardal kommune. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i dag gikk utvalget mot stemmene fra FRp’s representanter inn for at det skal reises en unnsigelse. Den dreier seg om bestemmelser i planforslaget knyttet til det generelle avstandskravet langs vann og vassdrag fordi disse ikke er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Videre er innsigelsen knyttet til planbestemmelsens utforming i forhold til retningslinjene for vernede vassdrag  - i denne sammenheng gjelder det Kosåna.


 

Et forslag fra fylkesadministrasjonen om også å reise innsigelse til etablering av et foreslått hytteområde på Bruskelandsheia på grunn av konflikt konflikt med friluftsinteressene falt med seks (H, KrF og FRP) mot fem stemmer (AP, SV og SP)
Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser det som positivt at kommunen har lagt frem forslag til revidert arealdel av kommuneplanen. Det pekes på at planen sikrer en forutsigbar arealpolitikk og den vil være et godt styringsverktøy for Marnardal kommunes arealforvaltning.
Hovedutvalget viser til at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til et samarbeidsprosjekt knyttet til stedsutvikling i Marnardal kommune. I et samarbeidsprosjekt vil fylkeskommunen bidra med både faglige og økonomiske ressurser.
Gjeldende kommuneplan for Marnardal kommune ble vedtatt 16. februar 2002. Den består av en langsiktig samfunnsdel og et juridisk bindende arealplankart. Det er bare kommuneplanens arealdel som nå er rullert og som er lagt ut til offentlig høring.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. februar 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)