-For å bedre miljø- og trafikkforholdene i storbyområdene er det nødvendig å styrke kollektivtransporten, samtidig som en tar i bruk effektive tiltak for å dempe veksten i personbiltrafikken. Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har fordelt i alt 150 millioner kroner fra den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 25 millioner kroner for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne i Kristiansandsområdet.

 
 

Midlene blir overført til kommuner og fylkeskommuner og skal benyttes til tiltak for å styrke konkurranseevnen til kollektivtransporten.
Midlane er fordelte slik:
Oslo-området: 60 millioner kroner
Bergen-området: 25 millioner kroner
Trondheim-området: 10 millioner kroner
Kristiansand-området: 25 millioner kroner
Stavanger-/Nord-Jæren-området: 25 millioner kroner
Tromsø: 5 millioner kroner
- Ved tildelingen av midler har Samferdselsdepartementet lagt hovedvekt på de faktiske resultatene som hvert enkelt byområde har oppnådd når det gjelder å øke tallet på kollektivreiser og dempe trafikken med personbil. I tillegg har en vurdert hvordan storbyområdene virkelig tar i bruk tiltak som er med på dempe bruken av personbil, eier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

av admin, publisert 22. mars 2006 | Skriv ut siden