I dag fastsatte hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur enstemmig hvordan totalt 8,5 millioner kroner av såkalte ”rammebevilgninger til fylkesveier i 2006” skal benyttes. Fylkeskommunen har utover disse millionene allerede avsatt vel 50 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesveiene. De midlene som i dag ble disponert av hovedutvalget skal benyttes til en rekke tiltak på flere veistrekninger i mange av fylkets 15 kommuner.


 

Det tiltaket som får mest av de 8,5 millioner kronene er fylkesvei 201 mellom Nødbrekk og Stoveland i Mandal kommune. Her skal 2 millioner kroner brukes til forsterkning, opprusting og breddeutvidelse av veien. Hovedsaken vil imidlertid være legging av fast dekke.
Et annet tiltak som vil beløpe seg til 1,0 million kroner gjelder fylkesvei 987 i Sirdal kommune på strekningen fra Suleskard til Aust-Agder grense. Tre fjerdedeler av beløpet vil gå med til å rydde opp i ødelagt rekkverk på deler av strekningen. Den resterende fjerdedelen vil gå til utbedring av en vanskelig og ulykkesbelastet sving ved Flogevatn.
Fylkeskommunen skal samarbeide med Åseral kommune om en opprustning av fylkesvei 351 gjennom Lognavatn. Fylkeskommunen dekker en halv million kroner av kostnadene.
Langs fylkesveinettet er det et betydelig behov for å gjennomføre tiltak for å hindre ras. Det vil bli brukt 1,0 million kroner til å sikre fjell ved å foreta ekstra og omfattende rensk, sikring med fjellbolter og sikringsnett. Aktuelle steder for slikt arbeid er på fylkesvei 351 mellom Kyrkjebygda og Borteli i Åseral kommune, på fylkesvei 405 ved Heddeland Spilling i Lindesnes- og Marnardal kommuner, på fylkesvei 302 på Ravneheia langs Tronstadvann i Søgne kommune, på fylkesvei 808 mellom Øye og Frøytlog i Kvinesdal kommune og på fylkesvei 803 mellom Frøytlog og Klungland i Flekkefjord kommune.
Utbedringsbehovet når det gjelder rekkverk langs fylkesveiene er stort. Det avsettes 1,0 millioner kroner til utbedringer på 11 forskjellige strekninger.
Det skal også brukes 1,6 millioner kroner på fylkesvei 57 - Lolandsvegen - i Vennesla kommune. Konkret omfatter arbeidene som skal utføres en utbedring av en strekning på 1400 meter mellom Tverbakken og Loland.
Også på fylkesvei 662 - Kviljovegen - i Farsund skal en strekning på en kilometer som stadig fylles med overvann utbedres. Til dette arbeidet er det avsatt 0,4 millioner kroner.
De resterende 1,0 millioner kronene skal benyttes til en generell styrking av driften og vedlikeholdet av fylkesveiene.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden