Eldrerådets status og oppgaver er hjemlet i Lov av 8. nov. 1991 om ”Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner” hvor det blant annet heter:
”Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen ---

  Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre------

  Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre ikommunen/fylkeskommunen---

  Protokollen fra eldrerådsmøtet skal følge saksdokumentene til de organer som tar endelig  avgjørelse i saken”   
 
Eldrerådets årsmelding kommer til behandling i fylkestinget 26. april 2006. 

I år 2005 har eldrerådet hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:Varamedlem (personlige):

Niels-Otto Hægeland, Vennesla, leder Dagny Nilsen, Flekkefjord

Margith Seland, Audnedal, nestleder Leif Hoven, Mandal

Leif Stenberg Gausdal, Flekkefjord Aase Margit Olsen, Kristiansand

Inger Pedersen, Kristiansand Tore Robstad, Vennesla

Paul Otto Johnsen, Kristiansand Anne Hove Sunnarvik, Kristiansand

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av politisk sekretariat i administrasjons- og service-

Avdelingen. Gerd Elin Johnsen og Tor Peersen har vært eldrerådets sekretærer.

Eldrerådet har i 2005 hatt 7 ordinære møter: 19/1, 16/3, 22/4 (knyttet til vårkonferansen),

10/8,14/11, 16/11 (knyttet til høstkonferansen), og 2/12.

I departementets rundskriv nr. I-26/98 datert 12/5 1998 om rettledende merknader til loven, blant annet at:

”Etter lova skal sakene legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/fylkestinget eller et

annet folkevalgt organ som har kompetanse til å avgjøre saker, skal behandle dem.

For å sikre eldre større innflytelse i saker som vedkommer dem, er det viktig at kommunen /fylkeskommunen legger sakene fram for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen der rådet har mulighet til å påvirke sakene..”

Fylkestinget har utarbeidet og vedtatt reglement for fylkeseldrerådet oppgaver og funksjon.

STØRRE KONFERANSER OG MØTER I 2005:

Vårkonferansen for de kommunale eldreråd i Vest-Agder, med fylkeseldrerådet som innbyder og arrangør, ble avholdt den 22. april på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal.

Tema: Folkehelse, og Kjetil Drangsholdt, spesialist i samfunnsmedisin, rådgiver og sekretariatsleder for Vest-Agder fylkeskommunes Råd for Folkehelse, hadde innledning og opplegget for dagen. Det var en aktiv meningsutveksling, diskusjon og informasjon

Følgende folkehelseverdier ble særlig utdypet og drøftet: Frihet, mangfold, mestring og egenart. Alle eldreråd i fylkets 15 kommuner var representert.

(Dessverre uteblir som vanlig de aller fleste inviterte fra administrasjonen.)

Høstkonferansen for de kommunale eldreråd i Vest-Agder, med fylkeseldrerådet som

innbyder og arrangør, ble avholdt den 16. november i fylkeshuset, i ”Haven” i Kristiansand.

Tema: ”Et helhetlig helsevesen” v/spesialrådgiver og prosjektleder Liv Gyda Axelsen,

og ”Pasientombudets årsrapport 2004 for Helse Sør” v/pasientombud Gunhild Solberg.

Eldrerådene fra 14 av fylkets 15 kommuner var representert.

Samtalen, informasjon og meningsutveksling var nyttig og god.

Det ble sendt en uttalelse fra høstkonferansen til Styret for Sørlandet Sykehus og til

Adm. Direktør for samme, Jan Roger Olsen. Uttalelsen følger som vedlegg til årsmeldingen.

Eldrerådskonferansen på Morgedal Hotell, arrangert av Telemark Fylkeseldreråd,

den 27. og 28. september deltok Margith Seland og Leif Stenberg Gausdal .

Tema for konferansen var ”folkehelsearbeidet”.

Til Norsk Pensjonistforbunds ”eldrerådskonferanse” på Gardermoen Hotell,

den 1. og 2. november, deltok etter invitasjon leder og nestleder i fylkeseldrerådet.

Tema for konferansen var ”Pensjonistforbundets plass og funksjon i eldrerådsarbeidet”

Storbykonferansen for eldrerådene (de 8 største byene) ble i år arrangert i Kristiansand,

dagene13., 14. og 15/6, og lederen i fylkeseldrerådet i Vest-Agder var invitert som gjest og

deltok på de fleste forelesningene.

Brukerutvalgskonferansen for Helse Sør i Langesund, den 21. og 22. november, deltok

Niels-Otto Hægeland som medlem av Det regionale Brukerutvalg i Helseregion Sør.

Fylkeseldrerådenes Kontaktutvalg i Helseregion Sør (består av leder og nestleder i hvert av fylkes-eldrerådene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) har i år hatt to møter, 17/2 og 17/11, i Skien. Niels-Otto Hægeland og Margith Seland deltok på begge møtene.

I løpet av året har det vært utstrakt telefonkontakt mellom leder og nestleder i kontaktutvalget.

(h.h.v. Arne K. Solerød, Vestfold og Niels-Otto Hægeland, Vest-Agder)

ANDRE ”ORDINÆRE” MØTER og KONTAKTER.

I Det regionale Brukerutvalget i Helseregion Sør, har fylkeseldrerådene 2 av 9 medlemmer,

en fra Vestfold og en fra Vest-Agder, med vararepresentanter fra Buskerud og Aust-Agder.

Fra Vest-Agder møter Niels-Otto Hægeland som medlem. Det er avholdt til sammen 9 møter i år,

nemlig 28/2, 30/3, 25/4, 23/5, 20/6, 5/9, 24/10, 21/11 og 12/12, med unntak av 21/11 i Langesund

er alle møtene avholdt i Skien. Niels-Otto Hægeland har møtt, med unntak av forfall 24/10.

Møtene drøfter blant annet saker som skal behandles på styremøte i Helseregion Sør og vedtar å oversende eventuelle merknader, endringer eller tilføyelser før styret behandler sakene.

I Det lokale Brukerutvalget ved Sørlandet Sykehus HF, har fylkeseldrerådene 2 av 9 medlemmer,

en fra Aust-Agder og en fra Vest-Agder med personlige vararepresentanter.

Fra Vest-Agder er Niels-Otto Hægeland medlem og Margith Seland varamedlem.

Niels-Otto Hægeland er også medlem av arbeidsutvalget. Det er avholdt følgende møter i dette året:

11/1 au., 24/1 i Arendal, 2/3, 5/4, 12/4 au., 12/5 au., 16/5 au., 31/5 i Arendal, 18/8 au., 6/9, 25/10,

29/11 au. og 13/12. Niels-Otto Hægeland har møtt med unntak av 5/4 da Margit Seland møtte.

Møtene tar selv opp saker av lokal karakter og drøfter dels saker som skal behandles, eller er blitt

behandlet i Styret for Sørlandet Sykehus HF. Den videre arbeidsform er til vurdering og drøfting.

Vedrørende byggingen av Det nye parkeringshuset ved Sørlandet Sykehus HF deltok Niels-Otto

Hægeland som representant fra Det lokale Brukerutvalget i møtene 18/1, 15/3, 26/4, 7/6 og 22/8.

Videre deltok Niels-Otto Hægeland og Magith Seland som representant fra

Det lokale Brukerutvalget i en Dialogkonferanse arrangert av Helse Sør på Hotell Quality den 27/4,

og et seminar den 28/9 om Individuell Plan arrangert av Sørlandet Sykehus HF.

Prosjektet ”et integrert helsevesen / et helhetlig helsevesen” er igangsatt av Sørlandet Sykehus HF,

og Niels-Otto Hægeland er oppnevnt som representant i Styringsgruppen fra Det lokale Brukerutvalg

Det er et omfattende arbeid og foreløpig er det avholdt følgende møter i Styringsgruppen:

12/4, 19/5, 20/5, 6/9, 24/10 og 7/12 og arbeidet vil vedvare.

Prosjektet ”fra stykkevis til helt / et helsevesen uten skranker” er et samarbeidsprosjekt mellom

Sørlandet Sykehus HF / Kristiansand og Arendal kommuner og berører blant annet nye samhandling

mønstre mellom 1.og 2. linjetjenesten, der ulike sektorer skal utprøve nye ”mønstre” på forskjellige

steder. Niels-Otto Hægeland er oppnevnt som representant i Styringsgruppen fra Det lokale Bruker-utvalg. Dette er også et arbeid som vil vedvare og det er avholdt følgende møter 2/2, 8/2, 28/2, 4/4, 3/5, 6/6, 23/8, 10/10 og 11/11.

Helse Sør har startet et prosjektarbeid

”Lokalsykehusfunksjonen – Alternative utviklings- og investeringsstrategier

Det regionale Brukerutvalg i Helseregion Sør har oppnevnt Niels-Otto Hægeland som representant i arbeidsgruppe 2 – alternative utviklings- og investeringsstrategier for midt- og nordregionen.

Første møtet er avholdt 24/11 i Oslo, neste møte er 5/1-06 i Drammen, og flere møter ut over i året.

På styremøtet i Helse Sør den 26/4 i Kristiansand møtte Niels-Otto Hægeland som

Det regionale Brukerutvalgs ”observatør”

På styremøtene i Sørlandet Sykehus den 9/6 og 21/10 i Kristiansand møtte Niels-Otto Hægeland som Det lokale Brukerutvalgs ”observatør”

Hva angår deltakelse på møter, konferanser m.m. knyttet til Helseregion Sør og Sørlandet Sykehus

blir møte- og reisegodtgjørelse belastet disse.

ELDRERÅDETS ARBEIDSFORM

I de siste fem/seks år har fylkeseldrerådets arbeidsform endret seg.

Det gjelder blant annet rådets muligheter for uttalelse til saker som skal til videre behandling, dette er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi ber om en bedring av ”arbeidsrutinene” på dette felt.

Andre forhold som har medvirket til en endret arbeidsform for Rådet, er i stor grad den statlige overtakelse av sykehusene.

Fylkeseldrerådene har i et fellesskap, med opprettelsen av De regionale kontaktutvalg, medvirket til at de er blitt tildelt representasjon i de respektive brukerutvalg i sykehusene, og dermed også stedvis medvirkning i forskjellig prosjektarbeid. Vi ser på dette som èn mulig måte å få innflytelse på og å få gitt uttrykk for de nødvendige hensyn som må tas til de eldre som nærpå utgjør 2/3 av brukerne av våre helse- og sykehusinstitusjoner, og for øvrig omkring 1/5 av befolkningen.

Det er et godt samarbeid mellom fylkeseldrerådene i helseregion Sør og det vil vi bygge videre på.

Fylkeseldrerådet har etter loven ingen koordinerende eller overordnet funksjon for de kommunale eldrerådene. Dog har det fra både kommunalt og statlig hold vært gitt uttrykk for at det fylkeskommunale rådet bør påta seg å være et samordnende og veiledende organ overfor de kommunale eldrerådene. Dette har også i vårt fylke kommet fram i flere sammenhenger, blant annet på de fylkesvise vår- og høst konferanser som fylkeseldrerådet har arrangert.

Dette arbeidet, og denne arbeidsform, vil fylkeseldrerådet fortsette med, og vi mener også å være innenfor rådets mandat ved å bidra til:

- å gi de eldre muligheter til å realisere sine ressurser

- å aktivisere de eldre i samfunnets virksomheter

- å forebygge sykdommer og problemer/funksjonshemminger

- å gi tilstrekkelig og passende behandlings- og pleietilbud

Fylkeseldrerådets økonomi - budsjett og rekneskap.

Rådets budsjett for 2005 var på kr.141.000 og sluttført rekneskap viser et forbruk på kr. 116.470.

Mindreforbruket skyldes at fylkeseldrerådenes Landskonferanse for 2005 av forskjellige årsaker ble avlyst. Den blir arrangert i april 2006. Det ubrukte beløp kr. 24.530. for 2005 er søkt overført for bruk i 2006. Rådet budsjett for 2006 er på kr. 120.000.

Det bør nå utarbeides et ”Eldrepolitisk program / et eldremanifest” for fylket / landsdelen.

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder forutsetter å bli med i det fylkesplanarbeidet som nå skal rulleres.

Vi forventer at dette nå blir tatt på alvor.

Det vises i den sammenheng til referat fra fylkeseldrerådets møte den 14. nov. 2005 da dette ble drøftet med fylkesvaraordfører Toril Runden og hovedutvalgsleder Terje Damman, og brev sendt fylkesrådmannen. Det er videre avtalt møte med fylkesordfører Thore Westermoen og fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Det er tankevekkende at når det blir flere eldre i befolkningen blir det færre eldre i politikken.

Dette bør tas på alvor. En del historisk hukommelse blir naturlig nok borte og det blir et underskudd av alminnelig livserfaring.

Niels-Otto Hægeland, Vennesla, leder Margith Seland, Audnedal, nestleder

Leif Stenberg Gausdal, Flekkefjord Inger Pedersen, Kristiansand

Paul Otto Johnsen, Kristiansand

av Peersen, Tor, publisert 8. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer