Fylkestinget skal 25. april behandle et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i dag gikk representantene inn for at forslagene godkjennes. Dette er første gang det utarbeides en felles trafikksikkerhetsplan for begge Agder-fylkene. Det sentrale målet er å få til en reduksjon i antall drepte og skadde i trafikken og for å nå dette er det i planen trukket opp flere satsingsområder og virkemidler.

 

På et felles seminar for trafikksikkerhetsgruppene i begge Agder-fylkene i Lillesand høsten 2004, var det enighet om å foreta revisjon av trafikksikkerhetsplanene i de to fylkene som et felles prosjekt. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe. Planprosessen har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra fylkesmannen, Statens vegvesen og fylkeskommunene i begge fylker, Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet og to politikere fra hvert av fylkene. Strategiplanen har vært ute til høring i begge Agder-fylkene.
I planforslaget påpekes det at effekt av trafikksikkerhetsarbeid oppnås med målrettet arbeid over lang tid. Evaluering av prosjekter som gjennomføres og prioriteringer er viktig for å sikre at en viderefører og fornyer innsatsen der det trenges. Det vil fortsatt være behov for å investere i fysiske tiltak av ulike slag. Gjennom planarbeidet har en i tillegg satt økt fokus på å prioritere tiltak som fremmer holdningsskapende arbeid. Det vises til at det må vurderes forskjellige tiltak overfor de ulike trafikantgruppene som blant annet arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner. Organisering, samarbeid og koordinering vil være viktige elementer dersom en skal lykkes. Selv om arbeidet prioriteres politisk på overordnet nivå, er det en innstramming i offentlig sektor som gjør det vanskeligere å følge opp i samme grad som tidligere. Det må derfor ses på alternative modeller for å utvikle samarbeid med blant annet frivillig sektor og andre myndigheter.
Nullvisjonen, visjonen om ingen drepte og varig skadde i trafikken, legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Agder-fylkene. Det regionale trafikksikkerhetsarbeidet skal også bidra til at målene i den Nasjonale handlingsplanen for trafikksikkerhet blir nådd.
I Agder-fylkene er det formulert følgende hovedmål i planperioden: ”I perioden 2002 – 2005 er gjennomsnittlig 25 drept og 76 hardt skadd i trafikkulykker i Agder-fylkene hvert år. Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20 prosent i perioden 2006 til 2009 sammenliknet med perioden 2002– 2005”.
For å nå denne målsettingen vil det bli satset på å skape en trafikksikkerhetskultur i Agder-fylkene gjennom at det drives god planlegging og samordning mellom aktuelle aktører, gjennom informasjon og opplæring, gjennom kontrolltiltak og gjennom tiltak i vei- og trafikkmiljøene. I planen detaljeres en rekke konkrete virkemidler og tiltak.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden