Det var Nordjyllands amt som i 1996 tok initiativ til at Nordisk Transportpolitisk Nettverk ble etablert som en oppfølging av utviklingsarbeidet knyttet til Nordic Link over Skagerak fra Kristiansand til Jylland. Nettverket fikk godkjent prosjektet ”Transportkorridorer” innenfor rammen av EU’s regionale utviklingsprogram Interreg IIc for Nordsjøen. Dette arbeidet varte fra 1998 til 2001.Etter endt prosjekt ble partene enige om å fortsette samarbeidet i nettverket og da EU opprettet et nytt interregprogram IIIb for Nordsjøen, ble det utarbeidet en ny søknad som ble godkjent våren 2003. Det første prosjektet fra 1998 til 2001 konsentrerte seg i stor grad om å skape ny kunnskap, mens prosjektet fra 2003 til 2005 har konsentrert seg om å ta i bruk kunnskapen og utvikle den til handling. Formålet med prosjektsatsingen har vært å avdekke utviklingsperspektiver for effektivitet og bærekraft i korridoren til/fra Sverige og Norge gjennom Jylland og Nord- Tyskland.
På den avsluttende generalforsamling, i Stavanger 6. oktober 2005, ble det fattet et enstemmig vedtak om å fortsette nettverket. Begrunnelsen for dette er at nettverket har vært og vil være et nyttig verktøy for å utvikle transportkorridoren som et viktig bidrag til regional utvikling. Forlengelsen skal foreløpig gjelde for 2006 ettersom Danmark er i ferd med å foreta en omfattende regional omstrukturering.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden