Da fylkesutvalget i dag behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse til Songdalen kommunes forslag til ny kommuneplan ble det foreslått reist tre innsigelser. Den ene innsigelsen gjelder den sørøstlige delen av Mjåvann industriområde hvor årsaken er at det som foreslås er i  konflikt med tilgrensede område med merkede stier og intensiv bruk. Den andre innsigelsen gjelder byggegrensen mot vann og vassdrag som er i konflikt med allmennhetens friluftsinteresser. Den tredje innsigelsen omfatter manglende ivaretakelse av allmennhetens friluftsinteresser rundt Hellersvann ved Nodelandsheia. Saken sluttbehandles i fylkestinget 25 april.

Fylkesutvalget motsetter seg ikke utvidelse av Mjåvann industriområde til tross for at det omfattes av et regionalt viktig friluftområde. Det foreslås imidlertid reist innsigelse til den sørligste delen av området på grunn av konflikt med tilgrensende område med merkede stier og intensiv bruk. Det var imidlertid flertall i fylkesutvalget for at innsigelsen kan frafalles dersom industriområdet justeres noe i nord-nordøstlig retning.
Fylkesutvalget mener at mangelfull ivaretakelse av byggegrense mot vann og vassdrag i kommuneplanforslaget vil komme i klar konflikt med allmennhetens friluftsinteresser. Det er regionale og nasjonale føringer om dette. Av den grunn foreslås det innsigelse. Den vil imidlertid kunne trekkes når Songdalen kommuner innarbeider et generelt avstandskrav på minst 50 meter for nye byggeområder og spredt bebyggelse. I tettsteder i tilknytning til vassdrag kan byggegrensen reduseres, tilsvarende kan terrengforhold bidra til endret minimumsavstand.
Fylkesutvalget er opptatt av å sikre friluftsinteressene knyttet til det nye planlagte byggeområdet på Nodelandsheia. Utvalget foreslår innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse av allmennhetens friluftsinteresser rundt Hellersvann. Det må innarbeides en landbruks-, natur- og friluftslivssone på 100 meter langs vannet.
Fylkesutvalget støtter opp om videre satsing på Nodeland sentrum med blant annet planer om et lokalt kulturbygg, lokalisering av nytt bibliotek og utviklingen av en elvepark. Fylkesutvalget går inn for at fylkeskommunen skal bidra både faglig og økonomisk til å styrke kommunens viktigste tettsted.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden