Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Tovdalselva, som  har sitt utspring ved Kristiansand lufthavn Kjevik,  må bli vernet. Det er i tråd med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til supplering av ”Verneplan for vassdrag”.  Det forutsettes at et eventuelt vern av elven ikke vil legge begrensninger på videre utvikling av lufthavnen med tilhørende infrastrukturtiltak. Endelig fylkeskommunal behandling av saken skjer i fylkestinget 25. april.

 

Bakgrunnen for saken er at Olje og energidepartementet har sendt ”Supplering av Verneplan for vassdrag ” på høring til fylkeskommunen.
Fylkesutvalget mener at lokal styring, som en får gjennom bruk av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, vil kunne styrke den lokale og regionale betydning vassdraget har for landsdelen. Det anbefales at det opprettes et regionalt vassdragsråd for elva, der ulike parter som har interesser i tilknytning til elven deltar.
Tovdalselva er den eneste større elven på sørøstlandet der selve hovedelven renner fra fjell til fjord uten kraftinngrep. Hovedelven er 143 km lang. Vassdraget nord for Herrefossfjorden er allerede tatt inn i Verneplan for vassdrag. Nåværende forslag omfatter vassdraget videre fra Herrefossfjorden og ned til utløpet ved Kristiansand.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden