Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, inn for, at under forutsetning av at Kultur- og kirkedepartementet i statsbudsjettet fra og med 2007 bevilger tilstrekkelig ressurser til filmproduksjon i Agder, vil Vest-Agder fylkeskommune gå inn som medeier i et Sørnorsk Filmsenter og bidra med tilskudd til driften av senteret. STOFF (Sørlandets TV- og filmforening) er en bransjeforening som har til formål å fremme interessene til TV-, film- og andre audiovisuelle næringer i Agder. STOFF har de siste månedene vært i dialog med Kultur- og kirkedepartementet om etablering av et Sørnorsk Filmsenter. De andre landsdelene i Norge har sine regionale filmsentre, og i denne sammenhengen er Agder en hvit flekk på kartet.

Både regjering og Storting har ved flere anledninger uttrykt vilje til å satse på utvikling av regional filmproduksjon. I sitt tillegg til statsbudsjettet for 2006 økte den nye regjeringen bevilgningen til regional filmsatsing fra 5,7 til 8 mill. kroner, og kommenterte dette slik: ”Økt satsing på de regionale filmmiljøene er et viktig virkemiddel i filmsatsingen”.
Modellen for de regionale filmsentrene er i hovedsak at kommune(r) og fylkeskommune(r) er eiere av et aksjeselskap og står ansvarlig for driften, mens staten og andre regionale aktører bevilger ressursene som skal brukes til å stimulere produksjonsmiljøene.
STOFF har skissert et senter hvor de to fylkeskommunene på Agder og kommunene: Kristiansand, Arendal og Grimstad går sammen om etableringen og driften. Vest-Agder fylkeskommunes andel blir med dette kr 30 000 i aksjekapital og kr 240 000 i årlig driftstilskudd.
Fylkesutvalget får saken til endelig behandling 4. april.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. mars 2006 | Skriv ut siden