-Som skoleeier er det fylkeskommunens oppgave å sørge for et kvalitativt godt opplæringstilbud til innbyggerne, og forsyne lokalt næringsliv med relevant og kvalifisert arbeidskraft. Dette gjøres primært gjennom den offentlige videregående opplæringen. I skoleåret 2005-06 er det imidlertid til sammen 225 personer hjemmehørende i Vest-Agder som er elever ved en av seks friskoler på videregående nivå i fylket. Fylkeskommunen har forpliktelser også overfor disse elevene, og friskolene er en del av det samlede opplæringstilbudet. Det er derfor nødvendig å drøfte ansvarsfordeling, samarbeidsområder og grenseoppganger mellom offentlige opplæring og friskolene, skriver fylkesutdanningssjef Eva Bergh i et saksfremlegg hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag.

Hovedutvalget ga i dag tilslutning til en rekke føringer og regler som skal ligge til grunn forholdet mellom fylkeskommunen og friskolene i fylket.
Fylkeskommunen vil invitere friskolene til en drøfting omkring mulighetene for å etablere et felles inntak til videregående opplæring. Samtidig vil man se på hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til behov for felles kompetanseheving. Nå gjennomfører friskolene og fylkeskommunen sine inntak uavhengig av hverandre.. Både Rogaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har i dag felles inntak for offentlige videregående skoler og friskoler der begge parter bruker fylkeskommunens dataverktøy for inntak.
Fylkeskommunen undersøker og avklarer hvem som skal dekke kostnader i forbindelse med realkompetansevurdering av voksne elever i friskolene. I Friskolelovens står det at ”Heimfylket skal vurdere realkompetansen til ein vaksen søkjar før han eller ho kan takast inn som elev ved ein frittståande vidaregåande skole”. Når flere av friskolene har anledning til å ta inn voksne elever uten opplæringsrett, kan dette kravet i ytterste konsekvens medføre et betydelig merarbeid for fylkeskommunen. Det bør avklares hvem som skal dekke kostnadene ved dette.
Fylkeskommunen vil ta initiativ for å etablere et samarbeid med friskolene i forhold til dimensjonering av tilbudet i yrkesfag som fører til lærefag, og formidling av lærlinger. Inntaket til de yrkesfaglige studieretninger og linjer i den offentlige skolen er dimensjonert ut fra blant annet søkertall, tilgang på læreplasser og arbeidslivets behov. Dersom friskolene ikke følger en henstilling knyttet til Friskoleloven om å arbeide for å etablere nye læreplasser, kan konsekvensen bli at tilbudet i Vest-Agderskolen må reduseres, noe som vil få betydning for skolestrukturen for eksempel i Lister-regionen. For å unngå misforhold mellom elevtall og antall læreplasser er det viktig med samarbeid mellom fylkeskommunen og friskolene når tilbudet dimensjoneres og lærlingene formidles.
Fylkeskommunen vil etablere samarbeid med friskolene i forhold til vurdering, eksamen og klagebehandling. Videre vil en i samarbeid med fylkeselevrådet, se på mulighetene for å inkludere representanter for friskolenes elevråd i fylkeselevrådet. Fylkeskommunen vil også utarbeide rutiner for håndtering av saker som gjelder utelukking av elever i friskoler.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer