KS meddeler i et brev til alle landets fylkeskommuner og kommuner at kopikonflikten mellom Kopinor og KS kan bli langgvarig. KS skriver at for å skjerme elever og lærere mot ytterligere belastninger, slik at eksamensforberedelser og tentamen kunne gjennomføres som normalt, har KS foreslått at de gjenstående uenighetene med Kopinor skulle løses av vederlagsnemnda. Dette ville Kopinor ikke akseptere. Kopinor har tidligere bedt om at vederlagsnemnda får saken til behandling
 

En forutsetning fra KS var at vederlagsnemndas avgjørelse skulle ligge innenfor partenes siste forhandlingsutspill. Hadde Kopinor akseptert dette, kunne kopiering, i følge KS, vært gjenopptatt. En ny avtale kunne med nemndas hjelp ha kommet på plass, og det kunne vært lagt et løp for videre arbeid med rettslige og avtalemessige spørsmål omkring utskrift fra Internett, digital kopiering med mer.
Kommunesektoren har de siste fem årene betalt om lag en halv milliard kroner til norske rettighetshavere. Kopinors inntekter er på om lag 200 millioner kroner årlig. Av dette kommer om lag halvparten fra kommuner og fylkeskommuner, og det aller meste herfra er det skolene som betaler.
Konflikten mellom KS og Kopinor dreier seg, slik KS skriver, om hvor mye vederlag det er rimelig at skolene betaler. Det innebærer viktige avveininger mellom juridiske, økonomiske og til en viss grad politiske problemstillinger.
KS og Kopinor, er på vegne av norske kommuner og fylkeskommuner, og norske rettighetshavere, gitt det ansvar det innbærer å forhandle fram en løsning som alle parter kan akseptere.
Vedlagte informasjon (pdf) er sendt fra KS til kommuner og fylkeskommuner.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. mars 2006 | Skriv ut siden