I Kvinesdal pågår det for tiden stor aktivitet og en omfattende kreativ, fremtidsrettet satsing for blant annet å møte den nye situasjonen kommunen vil komme i når ny E-39 står ferdig til høsten. Den nye europaveien vil medføre at trafikken som før gikk gjennom store deler av det sentrale Kvinesdal blir borte. Dette var et hovedtema da den politiske ledelsen i kommunen i dag møtte fylkeskommunens politikere i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og flere fylkeskommunale ledere. Fra begge parter ble det gitt uttrykk for at god dialog og forståelse er meget viktig for å få til gode løsninger.
 

For å møte de kommende utfordringer satses det sterkt på kommuneutvikling. Konkret omfatter dette mange områder som attraktive botilbud, tilrettelegging for barn og unge, et godt og bredt kulturtilbud, sentrumsutvikling, utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne, næringsutvikling og markedsføring av kommunen. -I kommunen er vi svært opptatte av å finne løsninger for hvordan vi i Kvinesdal kan utnytte de endringene som nå skjer. Vi har har tro på at vi vil komme godt ut av dette, sa ordfører Odd Omland før han sammen med representanter fra kommunen redegjorde for kommunens arbeid med ny kommuneplan, reguleringsplan for Øye industriområde, en fremtidig industripark og en turist- og kultursatsing i tilknytning til hotell- og golfvirksomhetene på Utsikten.

I en egen sekvens under møtet redegjorde sogneprest Leif Gunnar Skiftun og Dag Roaldkvam fra konsulentfirmaet Gaia Lista for planene for å reise et menighetssenter i tilknytning til Kvinesdal kirke.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. mars 2006 | Skriv ut siden