Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet et reguleringsplanforslag for nedre Malmø i Mandal ble det gitt uttrykk for at kommunen har lagt frem et gjennomgående godt og planfaglig solid planforslag. Mandal kommune har sendt forslaget ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen omfatter det nåværende industriområdet på Malmø samt de ubebygde områdene på Hesteheia og Ulsvika i syd.


 
 

Fra fylkeskommunens side oppfattes planens hovedgrep som fornuftig idet boliger og ”utadrettet” næringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter er lokalisert i områdene langs elva, mens ”tyngre” næringsvirksomhet er lokalisert i de bakenforliggende områdene.
I reguleringsplanen legges det opp til utstrakt bruk av områder til kombinerte formål. Dette begrunnes med at det har vært et mål å utvikle et sammensatt byområde med aktiviteter hele døgnet. Fylkeskommunen slutter seg i prinsippet til en slik målsetning og ser behovet for en viss fleksibilitet når det gjelder å fange opp ulike behov i en kompleks og skiftende bysituasjon. Det påpekes imidlertid at bruken av kombinasjonsformål er trukket vel langt i en del områder. Det gis derfor et faglig råd til kommunen om at bruken av kombinasjonsformål i enkelte områder må vurderes nærmere.
Det gis også et faglig råd om at gateplanet i bebyggelsen langs elvepromenaden i størst mulig grad forbeholdes ”utadrettet” næringsvirksomhet.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden