Fylkesutvalget besluttet idag enstemmig at fylkesadministrasjonen skal foreta en vurdering av  skolestrukturen i Listerregionen. Både samfunnsendringer og skolereformen som starter kommende skoleår gjør det nødvendig å gjennomgå opplæringstilbudene og måten disse er organisert på. Det er i dag flere videregående skoler i de seks kommunene i Listerregionen. Eventuelle endringsforslag i skolestrukturen vil bli lagt frem for hovedutvalget for kultur og utdanning til høsten. Endringene kan da iverksettes fra og med skoleåret 2007/2008.

 

Skolene i Listeregionen gir et kvalitativt godt opplæringstilbud. Flere av skolene har imidlertid ledig kapasitet. Enkelte utdanningsprogram tilbys også på flere skoler som ligger forholdsvis nær hverandre. Opprustingen og utbyggingen av veier i vestre Vest-Agder medfører at reisetiden mellom skolene blir redusert. Skolene står også overfor omlegginger som følge av Kunnskapsløftet. Det vil videre i løpet av de nærmeste årene også bli utskiftinger i skoleledelsen på flere skoler som en følge av alderssammensetningen i ledergruppene.
Organiseringen av skolene skal vurderes for blant annet å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater i regionen får best mulig opplæring. Videre skal det ses på om tilbudsstrukturen er tilpasset søkernes ønsker og arbeidslivets behov. Et annet fokus er å sikre at tilbudene på de ulike læresteder koordineres og effektiviseres best mulig. Videre må endringer som følger av skolereformen Kunnskapsløftet innarbeides og en må sikre at utstyr og bygningsmasse utnyttes optimalt. Det vil også være sentralt å få klargjort at opplæringsvirksomheten er organisert slik at ledelsesressurser og fagkompetanse brukes på best mulig måte. Vurderingen vil også omfatte konsekvensene av det private skoletilbudet i Listeregionen
Det overordnede målet som legges til grunn for prosessen er å utvikle et best mulig opplæringstilbud. Utgangspunktet er at hver eneste elev skal få et tilpasset opplæringstilbud som bidrar til at den unge kan utvikle sine evner, og at arbeidslivet i distriktet får nødvendig og best mulig kompetanse. Strategiplanen for utdanningssektoren i Vest-Agder understreker dette og påpeker viktigheten av at skolen endres i takt med raske endringer i rammebetingelsene for videregående opplæring.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden