Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 100.000 kroner av fylkeskommunens regionale utviklingsmidler som et finansieringsbidrag til et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder. Det er Agderforskning som har tatt initiativet til prosjektet som skal være gjennomført i løpet av dette året. Utover de midlene Vest-Agder fylkeskommune bidrar med er det lagt opp til å få forskningsprosjektet finansiert med midler også fra Sørlandets kompetansefond, Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet er totalt budsjettert med mellom 700.000 til en million kroner.


 

Det er en relativt høy andel nyetablerte bedrifter drevet av personer med etnisk minoritetsbakgrunn på Agder. Det er et sentralt spørsmål å finne ut hvordan dette virker i forhold til politiske målsettinger om næringsutvikling og integrering. Et annet spørsmål er hvilke faktorer og hvilke typer nettverk som er viktige for at etablerere med minoritetsbakgrunn skal lykkes. Prosjektet skal gjennom sammenliknende studier av Kristiansand og fra to til tre andre deler av Agder spesielt fokusere på hvordan multietnisk entreprenørskap virker i en større by i forhold til hvordan det virker i mer landlige områder.
Prosjektet skal produsere rapporter fra hver studie og en sluttrapport som sammenlikner dem. Det legges opp til to dialogkonferanser og handlingsorienterte anbefalinger overfor offentlige og private aktører. Gjennom dette kan det utvikles bedre rammevilkår for etablere med minoritetsbakgrunn.

av admin, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden