-Regjeringen vil videreføre og forsterke Kunnskapsløftet. Vi vil videreføre tidsplan og hovedlinjer i Kunnskapsløftet, men med noen viktige endringer, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene som har foregått i Oslo denne uke. Han pekte blant annet på ordningene for generell studiekompetanse som skal vurderes. Regjeringen vil også gjøre læremidler i videregående opplæring gratis. Det skal videre satses på en bedre gjennomføring i videregående opplæring og styrking av fag- og yrkesopplæringen. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder de nasjonale prøvene, skal endres.

-Vi vil vurdere ordningene for generell studiekompetanse. Det blir ingen endringer til høsten, men kanskje til neste høst, altså i 2007. I denne forbindelse vil jeg minne om Realkompetansereformen, som etter min mening var en suksess. Jeg vet at man i Telemark har et forsøk gående med at folk med fagbrev i elektro kan gå over på elektroingeniørutdanningen, sa statsråden.
Djupedal varslet at dialogen mellom grunnskole og videregående opplæring skal styrkes, likeledes dialogen med arbeidslivet.
-Vi vil gjøre læremidler i videregående opplæring gratis. Jeg har flere ulike modeller til vurdering, og kan ikke si noe mer om dette her i dag enn at blant annet KS har vært involvert i prosessen.
-Når det gjelder nasjonale prøver, så vil hele spørsmålet om fremtiden til de nasjonale prøvene bli vurdert, for eksempel om de skal omfatte alle elever, om resultatene skal offentliggjøres og om antallet fagområder skal opprettholdes eller ikke. Jeg har fått anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, og har gjennomført møter og drøftinger med fagmiljøene. Jeg vil basere meg på dette når en endelig beslutning om fremtiden til de nasjonale prøvene skal tas. Det er imidlertid helt sikkert at det ikke blir gjennomført nasjonale prøver våren 2006, slo kunnskapsministeren fast.
-De nasjonale strategiplanene føres videre. Vi har nå planer rettet mot styrking av leseferdigheter, realfag, fremmedspråk, entreprenørskap og deltakelse av språklige minoriteter. Yrkes- og studieveiledning er et av satsingsforslagene innenfor Kunnskapsløftet, og det tas sikte på å utvikle og styrke regionale nettverk i form av det vi kaller ”Partnerskap for karriereveiledning”, sa Djupedal.

av admin, publisert 9. mars 2006 | Skriv ut siden