Vest- Agder fylkeskommune viderefører deltakelsen i Nordisk Transportpolitisk nettverk. Nettverket har vært gjennomført med interregional støtte fra EU i en prosjektperiode fra 2003 til 2005.  Prosjektpartnerne går enstemmig inn for at nettverket bør fortsette - foreløpig ut 2006. En fortsettelse krever imidlertid politisk behandling hos den enkelte partner. Fylkestinget har i dag enstemmig bekreftet at Vest-Agder fylkeskommune blir med videre.


 

I flere år har fylkene i sør og vest-Norge og Jylland samarbeidet for å utvikle transportkorridoren Nordic Link. Denne forbinder Norge via Jylland til Kontinentet. Vest- Agder fylkeskommune har vært meget aktiv i dette arbeidet for å redusere avstandsulemper for eksportnæringen i forhold til markedene på Kontinentet. I 1996 tok Nordjyllands amt initiativ til at Nordisk Transportpolitisk Nettverk ble etablert. En fikk godkjent prosjektet ”Transportkorridorer” innenfor rammen av EU’s regionale utviklingsprogram Interreg IIc for Nordsjøen. Prosjektsamarbeidet pågikk fra 1998 til 2001.
Da EU opprettet et nytt interregprogram IIIb for Nordsjøen, ble det utarbeidet en ny søknad som ble godkjent våren 2003. Formålet med prosjektsatsingen har vært å avdekke utviklingsperspektiver for effektivitet og bærekraft i korridoren til/fra Sverige og Norge gjennom Jylland og Nord- Tyskland.
Sist høst ble resultatene fra prosjektet drøftet på en generalforsamling for prosjektpartnerne. Det ble fattet enstemmig vedtak om å fortsette nettverket fordi nettverket har vært og vil være et nyttig verktøy for å utvikle transportkorridoren som et viktig bidrag til regional utvikling. Forlengelsen skal foreløpig gjelde for 2006. Videre forlengelse vil bli tatt opp på generalforsamlingen i 2006. Det skyldes at Danmark er i gang med en regional omstrukturering som vil ha betydning for hvordan nettverket eventuelt skal videreføres ut over 2006.

av admin, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden