Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til to rapporter KS har sendt til fylkeskommunene og kommunene i forbindelse med forvaltningsreformen fremmet gruppeleder Arild Birkenes et omfattende forslag som klargjør partiets synspunkter til reformen. I forslaget, som ble nedstemt i fylkesutvalget, vises det til at partiet i sitt program for perioden 2005 – 2009 primært ønsker en forvaltningsreform som innebærer nedlegging av dagens fylkeskommuner og en rendyrking av en to-nivåmodell for den fremtidige forvaltningen i Norge. Partiet vil imidlertid forholde seg konstruktivt til den pågående og kommende debatten om innhold, organisering og geografisk deling av landet i regioner. I et slikt sekundærstandpunkt fremhevet Birkenes en del prinsipper dette baseres på.


 

Partiet peker på at nærhetsprinsippet må legges til grunn for reformen. Det innebærer at offentlige oppgaver skal løses på lavest mulig effektive nivå. Flest mulig oppgaver må delegeres til primærkommunene. Dette må vurderes opp mot prinsippet om generalistkommuner.
Det understrekes også at nye regioner ikke må ta form av overkommuner i forhold til primærkommunene. Kommunene må få langt større ansvar, herunder endelig vedtaksmyndighet for arealforvaltning, næringsutvikling og stedsutvikling.
Frp vil ha en gjennomgang av fylkesmannsembetenes rolle i forvaltningssystemet med tanke på avvikling. Partiet mener embetet kan erstattes med en uavhengig forvaltningsdomstol. På kort sikt bør fylkesmannens innsigelsesrett og skjønn begrenses til legalitetskontroll.
Partiet vil ha satt et kritisk søkelys på det store antallet statlige regionale institusjoner med betydelig innvirkning på det lokale, regionale og nasjonale demokratiet
Det vises også til at forvaltningsreformen må føre til at offentlig forvaltning forenkles, rasjonaliseres og effektiviseres. Dette innbefatter også oppgaver som tilligger regional og statlig sektorpolitikk.
Til sist pekes det på at forvaltningsreformen må ses i sammenheng med fremtidige endringer i kommunestrukturen, med gradvis større kommuner basert på funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceområder.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. april 2006 | Skriv ut siden