Fylkeskommunen vil fremover motta økte midler fra statlig hold til tannbehandling av rusmisbrukere. Dette gjelder personer i institusjon, personer som på grunn av sitt rusmisbruk mottar tjenester etter sosialtjenesteloven, øremerkede tilskudd til tannbehandling for innsatte i fengsel og tilskudd til lavterskeltiltak i kommuner. Fylkesutvalget vedtok i dag å tilrettelegge et tilbud om fri tannbehandling til de rusmisbrukere dette gjelder. Den offentlige tannhelsetjenesten vil ha ansvar for organiseringen av tilbudet, men oppgaven må søkes løst gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor.


 

Fylkesutvalget besluttet også at det på sikt må opprettes et tilstrekkelig antall nye stillingshjemler for tannhelsepersonell til å dekke etterspørselen innenfor det ordinære offentlige tjenestetilbudet.
Erfaringer fra en forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud (FUTT – prosjektet), viste blant annet at personer i rusmiddelomsorgen har store tannbehandlingsbehov. Stortinget vedtok derfor at tilbudet til rusmisbrukere i kommunene skulle gjelde for hele landet.
Iverksetting av tilbudet krever forberedelser i fylkeskommunen, blant annet kartlegging av antall personer, etablering av samarbeid med helse – og omsorgstjenesten, eventuell inngåelse av avtaler med private behandlere (tannleger og tannpleiere) og kompetansetiltak for tannhelsepersonell som skal stå for tannhelsehjelpen. Iverksetting av tilbudet skal skje så snart som mulig, og senest innen 1.juli 2006.
Det utvidede tannhelsetilbudet til rusmisbrukere er i Vest-Agder avhengig av et samarbeid mellom offentlig og privat sektor og kjøp av tjenester fra private behandlere. Erfaringene fra et slikt samarbeid under FUTT – prosjektet må videreføres. Innenfor fylkeskommunens virksomhet kan oppgaven kun utføres ved å ansette mer tannhelsepersonell, eller ved frivillig økt klinisk virksomhet på ettermiddagstid. På sikt må målet være nok stillingshjemler for å dekke etterspørselen innenfor ordinær virksomhet. Dette synes imidlertid vanskelig med nåværende rekrutterings – og stabiliseringsproblemer i tannhelsetjenesten.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. april 2006 | Skriv ut siden