Fylkestinget mener at mangelfull ivaretakelse av byggegrense mot vann og vassdrag i kommuneplanforslaget vil komme i klar konflikt med allmennhetens friluftsinteresser. Det vises til at det er regionale og nasjonale føringer om dette. Av den grunn reises det innsigelse. Den vil kunne trekkes når det i kommuneplanen er innarbeidet et generelt avstandskrav på minst 50 meter til vann og vassdrag for nye byggeområder og spredt bebyggelse. I tettsteder i tilknytning til vassdrag kan byggegrensen reduseres, tilsvarende kan terrengforhold bidra til endret minimumsavstand.
Fylkestinget er opptatt av å sikre friluftsinteressene knyttet til det nye, planlagte byggeområdet på Nodelandsheia. Med hensyn til å avklare en tilfredsstillende grønnstruktur med grønnkorridorer knyttet til hovedturløypa og øvrige turstier samt byggeavstandskriterier til denne, tar fylkestinget forbehold om at dette først kan vurderes konkret på kommunedelplannivå. Det reises innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse av allmennhetens friluftsinteresser rundt Hellersvann. Det må innarbeides en landbruks-, natur- og friluftslivssone på 100 meter langs vannet.
Fylkestinget støtter opp om videre satsing på Nodeland sentrum med blant annet planer om et lokalt kulturbygg, lokalisering av nytt bibliotek og utviklingen av en elvepark. En vil at fylkeskommunen skal bidra faglig og økonomisk til å styrke kommunens viktigste tettsted.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden