Da fylkestinget i dag behandlet forslag til arealdelen av kommuneplanen for Kvinesdal frem til 2015 vedtok representantene å gi kommunen råd om å utarbeide en landskapsanalyse for Krågelandsområdet før en åpner for ytterligere utbygging. Dette anses som et viktig grunnlag for en helhetlig og langsiktig utvikling av dette regionale utfartsområdet. Fylkestinget mener også at kommunedelsplanarbeidet for Knaben bør stilles i bero inntil det er gjennomført en mulighetsstudie eller stedsanalyse for området. Dette som grunnlag for en helhetlig og langsiktig utvikling av dette kulturhistorisk svært interessante gruvesamfunnet. Fylkeskommunen tilbyr seg å bidra i analyse- og utredningsarbeidene både på Knaben og Kråkeland.

Når det gjelder boligbygging gir fylkestinget Kvinesdal kommune to faglige råd. Det ene går at kommunen må innta en generell avstandsbestemmelse mot vann og vassdrag på ca 50 meter i områder der det åpnes for spredt boligbygging. Det andre gjelder foreslåtte byggeområder på Øyesletta syd for Kvinesdal stadion i kommunedelsplan for Liknes, som fylkestinget mener kommer i konflikt med jordvernhensyn. Fra fylkeskommunens side kan en ikke se at det er lagt frem gode argumenter som tilsier at det er nødvendig å omdisponere områdene. Det gis derfor faglig råd om at planen endres slik at disse områdene får tilbake sin nåværende status som landbruks, natur- og friluftsområde.
Når det gjelder hyttebygging mener fylkestinget at manglende avstandskrav mot vann og vassdrag i kommuneplanen vil komme i klar motstrid til allmennhetens friluftsinteresser og også regionale og nasjonale føringer. Fylkestinget reiser av den grunn innsigelse til planen. Innsigelsen vil kunne trekkes når det i områdene for spredt hyttebygging er gjeninntatt et generelt avstandskrav på minst 50 meter. Avstandskravet kan fravikes i mindre avgrensede områder der det stilles krav om oppfølgende bebyggelsesplan.
Fylkestinget mener for øvrig at den spredte hyttebyggingen som det åpnes for i kommuneplanen vil kunne bidra til en vesentlig oppstykking og punktering av større sammenhengende friluftsområder av regional betydning, samt friluftsområder av stor betydning for lokalsamfunnet. Kommunen gis derfor faglig råd om å vurdere den spredte hyttebyggingen.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden