”Det må være et overordnet mål for forvaltningsreformen at kommunesektoren samlet sett styrkes. Oppgaveløsningen bør skje på laveste effektive nivå. Videre støttes prinsippet om sterke regioner.” Dette var tre av hovedpunktene da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til to rapporter KS har sendt til fylkeskommunene og kommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. Den ene rapporten ”Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform” er utarbeidet av Fylkesordfører/-rådslederkollegiet. Den andre ”Kommunene og forvaltningsreformen” er laget av  KS.

Fylkesutvalget støtter i hovedsak de forslag til oppgaver som regionene bør ha ansvar for som det legges opp til i rapporten ”Sterke regioner”. Dette innebærer en overføring av oppgaver innen flere viktige samfunnsområder som:
· næringsutvikling
· samferdsel
· utdanning og forskning
· kultur
· miljø
· naturressursforvaltning
· helse
· internasjonalt regionalt utviklingsarbeid
· regional planlegging.
Regionene skal ha et helhetlig ansvar for alle oppgavene som legges til regionen. Det vil si at regionen skal ha et samlet politisk, faglig og finansielt ansvar for oppgavene.
Der hvor staten fortsatt skal ha et hovedansvar, som for eksempel for universitetene, bør regionene gis et definert politisk delansvar. For spesialiserte helsetjenester vises det til at gjeldende organisering skal evalueres og at denne evalueringen bør foreligge tidlig i 2008 slik at eventuelle endringer kan vurderes før iverksetting av regionreformen. Rapporten understreker at spesialiserte helsetjenester bør få en reell demokratisk forankring i de nye regionene, og at en bør utrede en ordning med bestilleransvar.
Fylkesutvalget fremhever at sterke regioner vil være en styrking av hele kommunesektoren. Utvikling av metoder for god samhandling mellom regioner, kommuner og interkommunale samarbeidsordninger er en forutsetning for regional utvikling.
Fylkesutvalget mener at fylkesmannsembetets oppgaver bør endres til å være rene kontrolloppgaver.
Fylkesutvalget legger stor vekt på at de økonomiske midlene skal følge med oppgavene over til regionene. Dette bør i hovedsak skje gjennom skatteinntekter og rammeoverføring. Det bør vurderes en større grad av lokal og regional skattefrihet.
Fylkesutvalget går inn for at en fortsatt opprettholder samme oppgavefordeling for små og store kommuner. Det vil si at den enkelte kommune selv vurderer og beslutter hvorvidt kommunen er i stand til å løse sine oppgaver selv, eller vil søke samarbeid med andre. Innenfor den nye oppgavestrukturen bør det legges til rette for at regionen kan vurdere å delegere oppgaver til kommunene der det er hensiktsmessig, eller omvendt hvis det er av lokal interesse.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. april 2006 | Skriv ut siden