Fylkesordfører Thore Westermoen orienterte i går fylkestinget om fylkeskommunens økonomi- og prosjektkontroll. Bakgrunnen er at fremskrittspartirepresentant Ulrik Kalvø i en interpellasjon har bedt  fylkesordføreren legge frem for fylkestinget  hvilke tiltak som er tenkt iverksatt slik at fylkestinget får fortløpende økonomiske prosjektkontroll på nåværende prosjekter og andre storprosjekter i fylkeskommunen i fremtiden. Fylkesordføreren viste til at det finnes klare regler og rutiner for dette i Vest-Agder fylkeskommune.


 

Westermoen viste til at større byggeprosjekter organisatorisk kan deles inn i to hovedgrupper. En gruppe hvor prosjektleder rapporterer direkte til en oppnevnte plan- og byggekomite og en annen gruppe hvor fylkekommunen i tillegg etablerer en prosjektansvarligfunksjon mellom de to nivåene plan-/byggekomité og prosjektleder.
Økonomi- og prosjektkontroll i prosjekter av førstnevnte gruppe følger en politisk vedtatt instruks for plan og byggekomiteer. Prosjekter i denne gruppen har en brutto kostnadsramme større enn 10 millioner kroner Instruksen var i fjor oppe til revisjon. Den ble endelig vedtatt i fylkesutvalget 6. mars i år.
Plan- og byggekomiteen skal lede planarbeidet i alle planfaser fra funksjonsprogram til detaljprosjekt og er ansvarlig for byggeprosessen. Komiteen skal velge gjennomføringsmodell og sikre framtidsrettede, fleksible og miljøvennlige løsninger. Plan- og byggekomiteens medlemmer sammensettes og oppnevnes av fylkesrådmannen. Dette gjøres i nært samarbeid med linjeleder for den virksomheten hvor byggeprosjektet skal foregå.
Westermoen viste til en funksjon i komiteen som fylkesrådmannen oppnevner - en økonomisk controller. Denne rapporterer avvik direkte til rådmannen på følgende forhold: Kalkyler, ressursbruk (prosjektregnskap) koblet mot budsjett, avstemninger av byggeregnskap, fremdrift i henhold til vedtatte planer, mva kompensasjon, samt forhold som ikke inngår i ordinært byggeregnskap, men som har økonomiske og/eller fremdriftsmessige konsekvenser. Videre oppnevner det politiske utvalget som byggeprosjektet er knyttet til, en representant som observatør i komiteen. Observatøren har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. Vedkommende vil være et viktig bindeledd mellom det politiske- og det administrative miljøet.
Westermoen kom også inn på kostnader i byggeprosjekter. Alle kostnadselementer skal medtas i kalkylene. Kalkylene skal bygges opp etter en norsk standard. Usikkerheten i kostnadsberegningene, samt pristigning frem til overlevert bygg, skal synliggjøres. Eventuelle overskridelser skal varsles og behandles i tråd med gjeldende instruks. Alle prosjekter vil følge fylkeskommunens rutiner vedrørende rapportering av økonomi og fremdrift.
Avslutningsvis kom Westermoen inn på større byggeprosjekter, eksempelvis ny videregående skole på Tangen. -Man har tatt lærdom av tidligere byggeprosjekt og fylkesrådmannen har oppnevnt en administrativ gruppe – ”prosjektansvarlige” – som skal sikre byggeiers interesse når det gjelder prosjektets økonomi, fremdrift og kvalitetssikring innenfor bygg, juss og innkjøp. De prosjektansvarlige skal følge prosjektet løpende og deltar også som observatører i plan- og byggekomiteen. I forbindelse med evaluering av innkomne tilbud på prosjektledelse, har byggekomiteen tillagt firmaets kompetanse størst vekt, sa fylkesordføreren, som også viste til at det blir foretatt månedlig rapportering og avstemming i Tangen-prosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden