I en kronikk i Aftenposten i dag proklamerer fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) at regjeringen vil skape verdens beste offentlige sektor gjennom en dugnad sammen med ansatte, frivillige lag og organisasjoner. Fornyingsarbeidet som skal gjennomføres skal være i verdensklasse. -Vi må bli betre. Det er inga bøn, den som ikkje greier å fornye seg, anten det gjeld offentleg eller privat verksemd, er dømd til å gå under. Noreg skal ha den beste offentlege sektor i verda, skriver Grande Røys.


 

For å oppnå målet om å bli best i verden trekker ministeren frem områder hun vil legge særlig vekt på: Et av disse er brukertilpasning hvor det offentlige tilbudet må organiseres slik at det møter innbyggernes behov. Kontakten mellom det offentlige og brukerne må være enkel. Neste område er åpenhet gjennom å gi innbyggerne innsikt og kunnskap vedrørende det offentliges aktiviteter, ressursbruk, kvalitet og resultater. Et tredje punkt er effektivisering. I det ligger å løse fellesskapsoppgaver mer effektivt for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Et fjerde område er kvalitet. En må sikre at det offentlige tilbudet har høy kvalitet, og at det kan måles systematisk. Det siste området er medvirkning gjennom å legge opp til bred og konstruktiv medvirkning fra brukene, ansatte og organisasjonene deres.
Fornyings- og administrasjonsministeren trekker frem regionreformen som viktig. -Regionreforma vil vere blant dei viktigaste fornyingsprosjekta. Fleire av omstillingane som har skjedd dei siste åra har hatt som mål å reindyrke roller. Eg vil stille spørsmål ved om ikkje dette har ført til ein meir fragmentert stat, noko òg Maktutgreiinga peika på.
Utfordringa for storting, regjering og departementa er å samordne ulike offentlige oppgåver og tiltak. Regjeringa har no starta arbeidet med å etablere eit fornya og styrka regionsnivå, skriver Heidi Grande Røys.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. april 2006 | Skriv ut siden