Vest-Agder fylkeskommune har mottatt utkast til ny fylkesdelplan fra planutvalget for Listerplanen. Fylkesutvalget ble i dag orientert om planutkastet som nå sendes på høring frem til 10.mai. Planarbeidet har skjedd i nært samarbeid med Listerrådet og kommunene: Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal i Lister. Prosessen har vært styrt av et planutvalg som har bestått av Listerrådet supplert med tre fylkestingspolitikere. Det tas sikte på at planen endelig kan vedtas av fylkestinget 20.juni.

Den første Listerplanen ble utarbeidet i 1998 av Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet, i samarbeid med andre aktuelle parter. Planen har fungert som plattform for samarbeid i Lister, og har fremmet regionalt samarbeid og utvikling. Den har spesielt vært et viktig arbeidsdokument for Listerrådet. Etter henvendelse fra Listerrådet vedtok fylkestinget 26.oktober 2004 å starte et planarbeid for revidering av planen.
Med utgangspunkt i fylkestingets rammer for revisjonsarbeidet, og politiske innspill og prosesser i oppstartsfasen, vedtok planutvalget tre plantemaer:
  • Konkurranseevne/næringsutvikling
  • Kultur/stedskvalitet
  • Kommunikasjon/transport
Det ble nedsatt tre plangrupper som har utarbeidet temaplaner for hvert av de tre planområdene. Hver temaplan inneholder utfordringer og retningsmål og strategier og forslag til tiltak. Utfordringene peker fremover, gir retning til konkret handling, og beskriver hvordan det er ønskelig at Lister skal være om fem til ti år.
Temaplanene ble innarbeidet i et arbeidsutkast som har vært ute på arbeidshøring til berørte kommuner, fylkeskommunen og andre aktuelle parter. Uttalelsene fra arbeidshøringen er innarbeidet i utkastet som nå sendes på høring.

av admin, publisert 4. april 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)