Fylkesrevisor Bjørn Einar Bjerke fremla i dag sin revisjonsrapport om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune for fylkestinget. Bjerke rapporterer at  fylkeskommunen holder en lav risikoprofil i sine plasseringer. Fylkeskommunens eksterne porteføljeforvalter, Pareto Forvaltning ASA, har en god oppfølging av finansforvaltningen innenfor de fastlagte regler.  Fylkesrevisoren uttrykker at fylkeskommunens administrasjon også følger dette tilfredsstillende opp.


 

Fylkesrevisjonen skal i egenskap av kompetent, uavhengig institusjon rapportere til fylkestinget om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune skjer i henhold til fastlagte regler. På bakgrunn av den forsiktige risikoeksponeringen og den gode oppfølging både fra ekstern porteføljeforvalter og egen administrasjon, vedtok fylkestinget i fjor at fylkesrevisor skal avgi en rapport til fylkestinget per år vedrørende finansforvaltningen i fylkeskommunen.

av admin, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden